Exposició pública: Ordenança reguladora de la venda no sedentària al mercat setmanal de Vilassar de Dalt

Última revisió 30-01-2024 09:14
30/01/2024

La present Ordenança té per objecte regular la venda no sedentària al mercat setmanal de Vilassar de Dalt, d’acord amb l’article 1 del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en Mercats de marxants (en endavant, Decret 162/2015).

Es fa públic que, en sessió plenària ordinària de data 21 de desembre de 2023, es va aprovar iniciar l’expedient d’aprovació de l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària al Mercat Setmanal de Vilassar de Dalt, constituir una comissió d’estudi i publicar en el portal web d’aquest Ajuntament l’anunci de consulta pública. És per això que se sotmet aquesta iniciativa a consulta pública per un termini de 15 dies hàbils, el text elaborat per la comissió d’estudi, per tal de recollir l’opinió de la ciutadania i de les entitats, associacions i organitzacions que puguin veure’s afectades per la iniciativa reglamentària; tot això, en compliment del que preveu l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre posat en relació amb l’article 69 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.