Sol·licitud d'accés a la informació pública

Què és?

El dret d’accés a la informació pública és el dret que tenen les persones a l’accés a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la llei (article 18 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Mitjançant aquest tràmit podeu exercir el dret d’accés a la informació pública que la Llei 19/2014 reconeix a totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, no condicionat a un interès personal ni subjecte a motivació ni invocació de cap norma.

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d' accés a l a inform a ció públic a -t a nt a títol individu a l com en nom i represent a ció de qu a lsevol person a jurídic a leg a lment constituïd a - de què dispos a l' A junt a ment de Vilassar de D a lt. L a sol·licitud l a podreu present a r presencialment al'Oficina d'Atenció Ciutadana o electrònic ament mitjançant una instància.

 

Qui ho pot demanar? 

Qualsevol persona física o jurídica. Aquest dret es pot exercir a partir dels 16 anys. 

Quin cost té?

L'accés a la informació pública és gratuït. No obstant això, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden restar subjectes a una contraprestació económica, que no pot excedir del cost de l’operació.

Com i on es pot fer?

  • Presencialment a l'OAC.
  • Telemàticament registrant una instància amb la vostra sol·licitud.

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-03-2022 19:20