Retribucions de càrrecs electes i declaracions de béns i activitats i personal de confiança (Any 2023)


Les retribucions dels càrrecs electes del mandat 2023-2027 han estat assignades per acord de Ple de data 12 de juliol de 2023. Els principals punts de l’acord són:

Carola Llauró Sastre
Alcaldessa
Dedicació exclusiva (100%)
Retribució bruta anual de 40.000 euros.
Alta a la Seguretat Social.  

Sergi Igual Molina
Regidor i segon tinent d'alcaldia
Dedicació parcial (68%)
Retribució bruta anual de 22.698,40 euros.
Alta a la Seguretat Social.

Carles Corbalán Comas
Regidor
Dedicació parcial (64%)
Retribució bruta anual de 21.363,20 euros.
Alta a la Seguretat Social.

Anna Folch Piferrer
Regidora
Dedicació parcial (64%)
Retribució bruta anual de 21.363,20 euros.
Alta a la Seguretat Social.

Carme Terradas Saborit
Regidora i primera tinent d'alcaldia
Règim d'indemnitzacions per assitència al Ple (500 euros), a sessions extraordinàries del Ple (100 euros), a la Comissió Informativa (200 euros), la Junta de Govern Local (300 euros).

Vanessa Solé Pont
Regidora
Règim d'indemnitzacions per assitència al Ple (500 euros), a sessions extraordinàries del Ple (100 euros), a la Comissió Informativa (200 euros), la Junta de Govern Local (300 euros).

 

Els tinents d’alcaldia, a més de desenvolupar les seves regidories delegades, també exerceixen les funcions de substitució d’alcaldia en cas de vacances, absència o indisposició.

Els membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, el règim d’indemnitzacions és el següent:

  • Per assistència a les sessions ordinàries de Ple (mensuals): 500 euros
  • Per assistència a les sessions extraordinàries (amb independència de la urgència) del Ple: 100 euros.
  • Per assistència a les sessions ordinàries de la Comissió Informativa General (mensuals): 200 euros.
  • Per assistència a les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local (quinzenals): 300 euros.
  • Per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes (semestrals): 100 euros.

Percebran aquesta dotació econòmica la regidora de l’equip de govern, Carme Terrades Saborit i Vanessa Solé Pont i els regidors i regidores a l’oposició.  

Cal tenir en compte que:

  •  Els regidors que tinguin dedicació parcial no percebran indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, del Ple, del Ple extraordinari, de la Comissió Informativa General i de la Comissió Especial de Comptes.

Els diferents Grups Polítics Municipals rebran una dotació econòmica per l’import següent:

  • 50 euros mensuals per cada regidor electe.
  • 200 euros mensuals per cada grup municipal.

Aquesta dotació no podrà destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d’una comptabilitat específica que els Grups polítics posaran a disposició del Ple de la Corporació quan aquest ho sol•liciti, en els termes previstos en la legislació vigent i en el ROM.

Pel que fa a càrrecs eventuals o càrrecs de confiança, segons l'article 104 bis de Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, l'Ajuntament pot disposar d'una persona per cobrir aquest càrrec eventual. Tot i això, actualment no hi ha cap persona cobrint aquest càrrec.

 


Títol Document Url
Declaració béns i activitats Carola LlauróDeclaració Béns Carola Llauró Enllaç
Declaració activitats Carola Llauró Enllaç
Declaració béns i activitats Carme TerradasDeclaració Béns Carme Terradas Enllaç
Declaració Activitats Carme Terradas Enllaç
Declaració béns i activitats Sergi IgualDeclaració Béns Sergi Igual Enllaç
Declaració activitats Sergi Igual Enllaç
Declaració béns i activitats Carles CorbalánDeclaració Béns Carles Corbalán Enllaç
Declaració activitats Carles Corbalán Enllaç
Declaració béns i activitats Vanessa Solé Declaració béns Vanessa Solé Enllaç
Declaració activitats Vanessa Solé Enllaç
Declaració béns i activitats Anna FolchDeclaració béns Anna Folch Enllaç
Declaració activitats Anna Folch Enllaç
Declaració béns i activitats Ruth UfanoDeclaració Béns Ruth Ufano Enllaç
Declaració activitats Ruth Ufano Enllaç
Declaració béns i activitats Ferran ArmengolDeclaració béns Ferran Armengol Enllaç
Declaració activitats Ferran Armengol Enllaç
Declaració béns i activitats Joan ParraDeclaració de béns Joan Parra Enllaç
Declaració activitats Joan Parra Enllaç
Declaració béns i activitats Jesús SànchezDeclaració béns Jesús Sànchez Enllaç
Declaració activitats Jesús Sànchez Enllaç
Declaració béns i activitats Teia ÀlvarezDeclaració béns Teia Àlvarez Enllaç
Declaració activitats Teia Àlvarez Enllaç
Declaració béns i activitats M. Àngels BoschDeclaració béns M. Àngels Bosch Enllaç
Declaració activitats M. Àngels Bosch Enllaç
Declaració béns i activitats Glòria AymerichDeclaració Béns Glòria Aymerich Enllaç
Declaració activitats Glòria Aymerich Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-12-2023 11:26