Ple del mes de gener 2024

Caràcter: Ordinària

Data: 25 de gener 2024

Hora: 20.00 h

Lloc: sala de Plens o en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 21 de desembre de 2023.

2.- Tractament i justificacions econòmiques de les aportacions als Grups Municipals de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

3.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, per adaptar-la a la modificació de l’article 107.4, operada pel Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre.

4.- Nomenament del vocal  representant de  l’Ajuntament al Patronat de la Fundació Privada Hospital de Sant Pere.

5.- Moció sobre la creació d’un Consell d’Esports.

6.- Delegació de competències i aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per dur a terme la selecció conjunta del personal funcionari de les policies locals i constituir una borsa de treball 2024

7.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de desembre de 2023.

8.- Precs i preguntes.

 

Aprovació de punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 21 de desembre de 2023.

El Ple aprova l'acta anterior per unanimitat de tots els grups municipals.

2.- Tractament i justificacions econòmiques de les aportacions als Grups Municipals de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

Tots els grups municipals presenten conjuntament i aproven per unanimitat una moció conjunta en la qual es proposa aprovar inicialment la regulació del tractament i justificacions econòmiques de les aportacions als Grups Municipals de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, que s’integrarà com a annex a les Bases d’execució del pressupost de 2024 i els anys següents del present mandat municipal.

3.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, per adaptar-la a la modificació de l’article 107.4, operada pel Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre.

L’article 24 de l’esmentat Reial decret, conté l’actualització prevista a l’article 107.4. del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, dels imports dels coeficients màxims a aplicar per a la determinació de la base imposable de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Aquesta previsió d’actualització d’imports està habilitada per la normativa pròpia de l’impost, i ja es va realitzar en l’exercici passat mitjançant la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2023, i els seus efectes des de l’1 de gener de l’exercici en el qual aquests han de tenir efectes per a la determinació de la base imposable de l’impost a la data de meritació corresponent, garanteix que no hi hagi distorsions en l’aplicació dels criteris recollits en la normativa de l’impost per a la determinació de la base de tributació.

Per part de govern municipal, es considera necessari dur a terme l’actualització dels coeficients previstos a l’ordenança vigent, a aquest efecte a l’expedient hi figura la Memòria del regidor delegat d’Hisenda, en la qual es justifica aquesta necessitat.

S'aprova provisionalment la modificació amb els 7 vots a favor d'ARA Vilassar i el PSC, 5 abstencions de Junts per Vilassar i la CUP i 1 vot en contra del PP.

4.- Nomenament del vocal representant de l’Ajuntament al Patronat de la Fundació Privada Hospital de Sant Pere.

Es requereix als grups municipals que no formen part del govern municipal, que en el termini de 10 dies, proposin al ple el nomenament del vocal del Patronat de la Fundació Privada de l’Hospital de Sant Pere, que ha de substituir al Sr. Ferran Armengol i Tauran qui va presentar la seva renúncia el 28 d’agost del 2023.

La proposta s'aprova amb els 7 vots a favor d'ARA Vilassar i el PSC i els 5 vots en contra de Junts per Vilassar, la CUP i el PP.

5.- Moció sobre la creació d’un Consell d’Esports.

Es proposa crear un Consell d'Esports a l'Ajuntament de Vilassar, amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament de programes esportius, millorar les instal·lacions esportives, promocionar l'esport inclusiu, col·laborar amb les entitats esportives i fomentar l'esport base.

El Ple aprova per unanimitat la creació del Consell d'Esports.

6.- Delegació de competències i aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per dur a terme la selecció conjunta del personal funcionari de les policies locals i constituir una borsa de treball 2024.

El Ple aprova per unanimitat el conveni per portar a terme la selecció conjunta del personal funcionari de les policies locals i constituir una borsa de treball 2024

7.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de desembre de 2023.

8.- Precs i preguntes.

 

Resum del ple

 

 

L’article 24 de l’esmentat Reial decret, conté l’actualització prevista a l’article 107.4. del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, dels imports dels coeficients màxims a aplicar per a la determinació de la base imposable de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Aquesta previsió d’actualització d’imports està habilitada per la normativa pròpia de l’impost, i ja es va realitzar en l’exercici passat mitjançant la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2023, i els seus efectes des de l’1 de gener de l’exercici en el qual aquests han de tenir efectes per a la determinació de la base imposable de l’impost a la data de meritació corresponent, garanteix que no hi hagi distorsions en l’aplicació dels criteris recollits en la normativa de l’impost per a la determinació de la base de tributació.

 

. Crear un Consell d'Esports a l'Ajuntament de Vilassar, amb les finalitats i funcions següents :

1. Desenvolupament de Programes Esportius: Establir programes i iniciatives per a fomentar la pràctica esportiva a tots els nivells i edats de la comunitat.

2. Millora d'Instal·lacions Esportives: Vetllar per la millora, manteniment i ampliació de les instal·lacions esportives existents, així com per la creació de noves infraestructures en funció de les necessitats detectades.

3. Promoció de l'Esport Inclusiu: Implementar polítiques i accions que promoguin la pràctica esportiva inclusiva, eliminant barreres i fomentant la participació de persones amb diversitat funcional.

4. Col·laboració amb Entitats Esportives: Establir canals de comunicació i col·laboració amb les diferents entitats esportives del municipi per a optimitzar recursos i promoure esdeveniments esportius conjunts.

5. Foment de l'Esport Base: Donar suport al desenvolupament de programes d'esport base, amb especial atenció a les categories juvenils, amb l'objectiu de formar nous talents esportius.

6. Constitució del Consell: El consell estaria regulat pel Reglament de Participació i la  constitució del plenari seria acord a l’article 34, és a dir, el Plenari com a òrgan de màxima representació i participació estaria integrat per:

  • Presidenta: Alcaldessa
  • Vicepresidenta: Regidora competent
  • Vocals: 1 vocal determinat per cada grup polític (no necessàriament regidor)
  • Fins a 10 persones nomenades pel Plenari Municipal, amb consens de tots els grups
  1. Aprovar la delegació de competències atribuïdes a l’alcaldessa per a l’aprovació de les bases, la realització de la convocatòria i el desenvolupament del procés selectiu, al Consell Comarcal de Maresme.

Aprovar el Conveni de col·laboració següent entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, l’institut de Seguretat Pública de Catalunya, el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per dur a terme la selecció conjunta del personal de les policies locals i constituir una borsa de treball

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-01-2024 21:29