Ple del mes de febrer de 2011

CIU és exclòs de l'equip de govern per discrepàncies amb els Pressupostos Generals

Caràcter: ORDINÀRIA.
Data: 24 de febrer de 2011.
Hora: 20:00h.
Lloc: sala de Plens de l'Ajuntament.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 27 de gener de 2011. 
2. Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a 2011.
3. Deixar sense efecte l'encomana de gestió de determinats serveis a la societat municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU, per assumir-ne la seva gestió per l'Ajuntament.
4. Resolució d'al•legacions  i aprovació definitiva dels plecs de clàusules administratives i  prescripcions tècniques que han de regir el procediment obert per a a concessió de domini públic municipal per a la construcció d'equipaments públics de Can Olla.
5. Declarar deserta la licitació per a la concessió d'una porció del domini públic municipal per a la construcció del conjunt d'equipaments públics de Can Olla.
6. Aprovació inicial dels Estatuts de l'Organisme Autònom Local de l'Emissora Municipal de Vilassar de Dalt.
7. Ratificació de l'acord de canvi de denominació del municipi.
8. Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 3 de febrer sobre les tarifes dels taxis de Vilassar de Dalt.
9. Petició al Departament de Salut d'estabilitat i permanència dels metges de família del CAP de Vilassar de Dalt.
10. Revocació parcial de la subvenció concedida a la Comissió Dindori de Cooperació Internacional exercicis 2008 i 2009.
11. Resolució de  l'errada del nom d'ubicació del nostre municipi a la xarxa social de Facebook.
12. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
13. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 27 de gener de 2011.
L'acta s'aprova per unanimitat de tots els grups.
 
2. Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a 2011.
El Pressupost es rebutja amb 7 vots en contra d'OXV, CIU, CEV, PPC i regidor no adscrit i amb els 6 vots a favor del GEVD, ERC i PSC.
Les discrepàncies que produeix aquest punt entre GEVD, ERC i PSC, amb CIU provoca el trencament del pacte iniciat a principi de legislatura. A partir d'ara CIU queda fora de l'equip de govern i acabarà el mandat a l'oposició.

3. Deixar sense efecte l'encomana de gestió de determinats serveis a la societat municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU, per assumir-ne la seva gestió per l'Ajuntament.
El punt s'aprova amb 6 vots a favor del GEVD, CIU, PSC,  1 vot en contra del PPC i 6 abstencions d'OXV, ERC, CEV i regidor no adscrit.
L'aprovació no té efecte.

4. Resolució d'al•legacions  i aprovació definitiva dels plecs de clàusules administratives i  prescripcions tècniques que han de regir el procediment obert per a a concessió de domini públic municipal per a la construcció d'equipaments públics de Can Olla.
Queda aprovada la proposta amb 7 vots a favor del GEDV, CIU, ERC i PSC i 6 vots en contra d'OXV, CEV, PPC i regidor no adscrit.

5. Declarar deserta la licitació per a la concessió d'una porció del domini públic municipal per a la construcció del conjunt d'equipaments públics de Can Olla.
S'aprova la moció amb 7 vots a favor del GEDV, CIU, ERC i PSC i 6 abstencions d'OXV, CEV, PPC i regidor no adscrit.

6. Aprovació inicial dels Estatuts de l'Organisme Autònom Local de l'Emissora Municipal de Vilassar de Dalt.
La moció queda aprovada per unanimitat de tots els grups.

7. Ratificació de l'acord de canvi de denominació del municipi.
S'aprova la moció amb 8 vots a favor d'OXV, CIU, ERC, CEV, PPC i regidor no adscrit i 5 en contra del GEDV i PSC .

8. Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 3 de febrer sobre les tarifes dels taxis de Vilassar de Dalt.
El punt s'aprova amb 10 vots a favor del GEVD, OXV, CIU, ERC, PSC i 3 abstencions de la CEV, PPC i el regidor no adscrit.

9. Petició al Departament de Salut d'estabilitat i permanència dels metges de família del CAP de Vilassar de Dalt.
El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

10. Revocació parcial de la subvenció concedida a la Comissió Dindori de Cooperació Internacional exercicis 2008 i 2009.
El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

11. Resolució de l'errada del nom d'ubicació del nostre municipi a la xarxa social de Facebook.
S'aprova la moció amb  9 vots a favor d'OXV, CIU, ERC, PSC, CEV, PPC i regidor no adscrit i 4 vots en contra del GEVD.

Sobrevinguts:

Manifestar el rebuig davant el tancament de les emissions de TV3 al País Valencià
S'hi manifesten a favor els grups GEVD, OXV, CIU, ERC, PSC, CEV i regidor no adscrit i en contra el PPC.

Proposta de tarifes de baixada de bandera dels taxis de Vilassar de Dalt
El punt s'aprova amb 12 vots a favor del GEVD, OXV, CIU, ERC, PSC, PPC i regidor no adscrit i 1 abstenció de la CEV.

Fitxers de so

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 27 de gener de 2011.

2. Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a 2011.

 

3. Deixar sense efecte l'encomana de gestió de determinats serveis a la societat municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU, per assumir-ne la seva gestió per l'Ajuntament.

4. Resolució d'al•legacions  i aprovació definitiva dels plecs de clàusules administratives i  prescripcions tècniques que han de regir el procediment obert per a a concessió de domini públic municipal per a la construcció d'equipaments públics de Can Olla.

5. Declarar deserta la licitació per a la concessió d'una porció del domini públic municipal per a la construcció del conjunt d'equipaments públics de Can Olla.
S'aprova la moció amb 7 vots a favor del GEDV, CIU, ERC i PSC i 6 abstencions d'OXV, CEV, PPC i regidor no adscrit.

6. Aprovació inicial dels Estatuts de l'Organisme Autònom Local de l'Emissora Municipal de Vilassar de Dalt.

7. Ratificació de l'acord de canvi de denominació del municipi.

8. Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 3 de febrer sobre les tarifes dels taxis de Vilassar de Dalt.

9. Petició al Departament de Salut d'estabilitat i permanència dels metges de família del CAP de Vilassar de Dalt.

10. Revocació parcial de la subvenció concedida a la Comissió Dindori de Cooperació Internacional exercicis 2008 i 2009.

11. Resolució de l'errada del nom d'ubicació del nostre municipi a la xarxa social de Facebook.

Sobrevinguts:

Manifestar el rebuig davant el tancament de les emissions de TV3 al País Valencià

Proposta de tarifes de baixada de bandera dels taxis de Vilassar de Dalt

Precs i preguntes

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 10:29