Ple del mes de gener 2012

Caràcter: Ordinària.
Data: 26 de gener de 2012.
Hora: 20:00h.
Lloc: Sala de Plens de l´Ajuntament.

Ordre del dia

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 22 de desembre de 2011.

2. Modificació de les condicions dels préstecs a llarg termini concertats en el seu moment amb la Caixa de Catalunya.

3. Aprovació inicial del Pressupost General de l´Ajuntament per l´exercici 2012.

4. Deixar sense efecte l´encomana de gestió de determinats serveis a la societat municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU, per assumir-ne la seva gestió, i el personal adscrit, per part de l´Ajuntament.

5. Suspensió de determinats drets de contingut econòmic de l´Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari i del Conveni col•lectiu de treball del personal laboral de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt, per l´exercici 2012.

6. Aprovació de la sol•licitud de subscripció d´un conveni de col•laboració, i acceptació de la delegació de funcions, amb la Direcció General del Cadastre.

7. Resolució de les al•legacions presentades i aprovació definitiva del Reglament de Participació Ciutadana.

8. Resolució de les al•legacions i aprovació definitiva de la modificació del Reglament del Consell Municipal de Cultura.

9. Aprovació inicial de la modificació de l´Ordenança de protecció de la convivència ciutadana i prevenció d´actuacions antisocials.

10. Aprovació de l´elaboració del Projecte Educatiu de Poble “Vilassar educa”.

11. Designació de membres de la Comissió de Patrimoni.

12. Modificació del calendari de sessions de la Junta de Govern Local per al 2012.

13. Adhesió a l´Associació de Municipis per la Independència i aprovació dels Estatuts que la regulen.

14. Moció presentada per ERC i la CUP de censura popular a la monarquia espanyola.

15. Moció presentada per CIU per l´elaboració d´un Pla d´alineació i competitivitat estratègica.

16. Moció presentada pel PSC per fer públic el deute del Govern català amb l´Ajuntament i les empreses municipals i organismes autònoms i instar a la Generalitat a liquidar-lo de forma urgent.

17. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia

18. Precs i preguntes

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 22 de desembre de 2011.
La sessió anterior es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

2. Modificació de les condicions dels préstecs a llarg termini concertats en el seu moment amb la Caixa de Catalunya.
La moció es va aprovar amb 10 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC i CiU i 3 abstencions de la CEV i el PP.

3. Aprovació inicial del Pressupost General de l´Ajuntament per l´exercici 2012.
El Pressupost pel 2012 es va aprovar inicialment amb els 7 vots a favor del GEVD, OXV, ERC i PSC i els 6 en contra de CiU, CEV, PP.

4. Deixar sense efecte l´encomana de gestió de determinats serveis a la societat municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU, per assumir-ne la seva gestió, i el personal adscrit, per part de l´Ajuntament.
Els serveis que assumeix l'Ajuntament són: la piscina municipal, el servei d'informació cadastral i l'Oficina Tècnica Municipal.
El punt s'aprova amb els 7 vots a favor del GEVD, OXV, ERC i PSC i 6 abstencions de CiU, CEV i PP.

Durant l'exposició del punt 4, l'alcalde Xavier Godàs interromp el ple a causa de la manifestació d'una cinquantena de persones que volen accedir a la sessió plenària per mostrar el seu rebuig cap a la policia local. Segons van explicar, des de fa dues setmanes s'han vist afectats per un allau de multes sense cap mena d'informació prèvia. L'aclcalde decideix rebre els damnificats en privat per aclarir la situació. El ple queda suspès durant uns 20 minuts.

5. Suspensió de determinats drets de contingut econòmic de l´Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari i del Conveni col•lectiu de treball del personal laboral de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt, per l´exercici 2012.
Se supenen durant l'any 2012 els ajuts a matrimonis i naixement de fills, beques d'estudi, concessions de préstecs i bastretes i reducció significativa de les hores extra.
El punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

6. Aprovació de la sol•licitud de subscripció d´un conveni de col•laboració, i acceptació de la delegació de funcions, amb la Direcció General del Cadastre.
El punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

7. Resolució de les al•legacions presentades i aprovació definitiva del Reglament de Participació Ciutadana.
El punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

8. Resolució de les al•legacions i aprovació definitiva de la modificació del Reglament del Consell Municipal de Cultura.
El punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

9. Aprovació inicial de la modificació de l´Ordenança de protecció de la convivència ciutadana i prevenció d´actuacions antisocials.
La moció es va a provar inicialment amb 10 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC, CEV i PP i 3 abstencions de CiU.

10. Aprovació de l´elaboració del Projecte Educatiu de Poble “Vilassar educa”.
El punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

11. Designació de membres de la Comissió de Patrimoni.
Nomenar com a memebres de la Comissió de Patrimoni a les persones següents:

El regidor d'Urbanisme: Sr. Xavier Godàs.
El regidor de Cultura: Sr. Xavier Yelo.
L'arquitecte municipal: Sr. Jordi Armengol.
L'arquitecte designat pel COAC: Sr. Antoni Bou.
L'arquitecte designat pel ple: Sr. Agàpit Borràs.
Representant del Museu: Sr. Marc Pons.
La biòloga designada per la CMA: Sra. M.Àngels Rodríguez.

El nomenament es va aprovar amb 10 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC, CEV i PP i 3 abstencions de CiU.

12. Modificació del calendari de sessions de la Junta de Govern Local per al 2012.
El punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

13. Adhesió a l´Associació de Municipis per la Independència i aprovació dels Estatuts que la regulen.
L'adhesió es va aprovar amb 11 vots a favor del GEVD, OXV, CiU, ERC, CEV i 2 vots en contra del PSC i PP. 

14. Moció presentada per ERC i la CUP de censura popular a la monarquia espanyola.
La moció es va aprovar amb 11 vots a favor del GEVD, OXV, CiU, ERC, CEV; 1 en contra del PP i 1 abstenció del PSC.

15. Moció presentada per CIU per l´elaboració d´un Pla d´alineació i competitivitat estratègica.
La moció es rebutja amb 7 vots en contra de l'equip de govern: GEVD, OXV, ERC i PSC, els 6 a afvor de CiU, CEV i PP.

16. Moció presentada pel PSC per fer públic el deute del Govern català amb l´Ajuntament i les empreses municipals i organismes autònoms i instar a la Generalitat a liquidar-lo de forma urgent.
La moció queda aprovada amb 7 vots a favor del GEVD, OXV, PSC i PP, i 6 abstencions de CiU, CEV i ERC.

17. Suport a l'acord adoptat pel Consell Comarcal del Maresme pel qual es demana a la Generalitat que doti de finançament als ajuntaments perquè puguin complir les obligacions de la llei de protecció d'animals.
El punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

18. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia

19. Precs i preguntes
S'ajornen, ja que la sessió plenària va sobrepassar la mitjanit.

 

Fitxers de so

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 22 de desembre de 2011.

2. Modificació de les condicions dels préstecs a llarg termini concertats en el seu moment amb la Caixa de Catalunya.

3. Aprovació inicial del Pressupost General de l´Ajuntament per l´exercici 2012.

4. Deixar sense efecte l´encomana de gestió de determinats serveis a la societat municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU, per assumir-ne la seva gestió, i el personal adscrit, per part de l´Ajuntament.

5. Suspensió de determinats drets de contingut econòmic de l´Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari i del Conveni col•lectiu de treball del personal laboral de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt, per l´exercici 2012.


6. Aprovació de la sol•licitud de subscripció d´un conveni de col•laboració, i acceptació de la delegació de funcions, amb la Direcció General del Cadastre.


7. Resolució de les al•legacions presentades i aprovació definitiva del Reglament de Participació Ciutadana.

8. Resolució de les al•legacions i aprovació definitiva de la modificació del Reglament del Consell Municipal de Cultura.


9. Aprovació inicial de la modificació de l´Ordenança de protecció de la convivència ciutadana i prevenció d´actuacions antisocials.


10. Aprovació de l´elaboració del Projecte Educatiu de Poble “Vilassar educa”.


11. Designació de membres de la Comissió de Patrimoni.


12. Modificació del calendari de sessions de la Junta de Govern Local per al 2012.


13. Adhesió a l´Associació de Municipis per la Independència i aprovació dels Estatuts que la regulen.


14. Moció presentada per ERC i la CUP de censura popular a la monarquia espanyola.


15. Moció presentada per CIU per l´elaboració d´un Pla d´alineació i competitivitat estratègica.

16. Moció presentada pel PSC per fer públic el deute del Govern català amb l´Ajuntament i les empreses municipals i organismes autònoms i instar a la Generalitat a liquidar-lo de forma urgent.

 
17. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia i intervenció del públic assistent.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 10:13