Ple del mes de juliol 2021

Caràcter: Ordinària

Data: 29 de juliol de 2021

Hora:  20 h

Lloc:  Telemàtica a través del canal Youtube de l'Ajuntament.

 

 

Orde del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 17 de juny de 2021.

2.- Resolució d’al.legacions i aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici de 2022.

3.- Resolució d'al.legacions i aprovació del Compte General de 2020.

4.- Modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari i/o suplement de crèdit per a l’aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals, aflorat en la liquidació del pressupost del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa, corresponent a l’exercici 2020.

5.- Modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari / suplement de crèdit per realitzar una amortització extraordinària, finançada amb anul•lacions o baixes d’altres aplicacions pressupostàries, per dotar una partida amb el crèdit suficient

6.- Prestació de diversos serveis municipals mitjançant gestió directa per part de l’empresa mercantil de capitat íntegrament municipal VISERMA, SERVEIS I MANTENIMENTS SLU, SOCIETAT MERCANTIL LOCAL

7.- Aprovació de les festes locals per a l’any 2022.

8.- Moció per garantir el servei de pediatria al Centre d’Atenció Primària del nostre municipi

Sobrevingut: “Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de les bases i inici de convocatòria del concurs per a la concessió demanial per a l’adjudicació d'un habitatge de titularitat municipal en règim de concessió administrativa sobre un bé demanial amb masoveria urbana propietat de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.”

9.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de juny de 2021.

10.- Precs i preguntes.

 

Resum del ple

El Ple del mes de juliol ha començat amb l'aprovació de l'acta de la sessió del 17 de juny. Tot seguit s’han resolt les al·legacions i s’ha aprovat definitivament la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per l’exercici 2022.
Les modificacions afecten a l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2022, a l’Impost sobre béns immobles, la Taxa per llicències i instruments urbanístics i la Taxa per les entrades de vehicles a través de l’espai públic i les reserves de via pública.
El ple d’aquest mes també ha servit per resoldre les al·legacions al Compte General de 2020 integrat pels comptes de l’Ajuntament, l’Organisme autònom del Museu Arxiu, el Consorci del Centre Teatral i cultural La Massa i de la societat municipal Viserma Serveis i Manteniments SLU. Amb els vots a favor d'ARA Vilassar i el PSC, les abstencions de Junts per Vilassar i la CUP, i el vot en contra del regidor no adscrit ha quedat aprovat el Compte General 2020.

Un altre del punts destacats de la sessió d’aquest dijous ha estat la modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari i/o suplement de crèdit per a l’aplicació del romanent de tresoreria aflorat en la liquidació del pressupost del Consorci Teatral i Cultural La Massa, corresponent a l’exercici 2020, per import de 25.900 euros. Aquest acord s’ha aprovat amb unanimitat de tots els grups municipals.

El ple també ha aprovat una segona modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari/suplement de crèdit per fer una amortització extraordinària, finançada amb anul·lacions d’altres aplicacions pressupostàries. Aquesta modificació té com a finalitat dotar una partida pressupostària amb el crèdit necessari per dur a terme una amortització extraordinària anticipada de 300.000 euros del préstec ICO formalitzat en el marc del mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors. Aquesta modificació s'ha aprovat amb els vots a favor d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar i el PSC i els vots en contra de la CUP i del regidor no adscrit.

D’altra banda, el ple ha reconegut l’empresa municipal Viserma com a mitja propi i servei tècnic de l’Ajuntament per a la prestació de diversos serveis municipals mitjançant gestió directa. L'aprovació s'ha fet amb els vots a favor d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar, la CUP, el PSC i el vot en contra del regidor no adscrit.

En aquesta sessió s’han aprovat els dies 29 d’abril i el 25 d’agost com a festes locals per l’any 2022.

Abans de tancar l’ordre del dia es tracta una moció sobrevinguda per resoldre les al·legacions i aprovar definitivament les bases i l’inici de convocatòria del concurs per a la concessió demanial per a l’adjudicació d'un habitatge de titularitat municipal en règim de concessió administrativa sobre un bé demanial amb masoveria urbana propietat de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt. La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals.


 

Aprovació dels punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 17 de juny de 2021.

S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups municipals.

2.- Resolució d’al.legacions i aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2022.

S'aprova definitivament la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per l’exercici 2022 amb els vots a favor d'ARA Vilassar i el PSC; les abstencions de Junts per Vilassar i la CUP, i el vot en contra del regidor no adscrit.

3.- Resolució d'al.legacions i aprovació del Compte General de 2020.

S'aprova definitivament el Compte General de 2020 amb els vots a favor d'ARA Vilassar i el PSC; les abstencions de Junts per Vilassar i la CUP, i el vot en contra del regidor no adscrit.

4.- Modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari i/o suplement de crèdit per a l’aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals, aflorat en la liquidació del pressupost del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa, corresponent a l’exercici 2020.

La modificació s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals.

5.- Modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari / suplement de crèdit per realitzar una amortització extraordinària, finançada amb anul•lacions o baixes d’altres aplicacions pressupostàries, per dotar una partida amb el crèdit suficient.

La modificació s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar i el PSC i els vots en contra de la CUP i del regidor no adscrit.

6.- Prestació de diversos serveis municipals mitjançant gestió directa per part de l’empresa mercantil de capitat íntegrament municipal VISERMA, SERVEIS I MANTENIMENTS SLU, SOCIETAT MERCANTIL LOCAL.

El punt ha estat aprovat amb els vots a favor d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar, la CUP, el PSC i el vot en contra del regidor no adscrit.

7.- Aprovació de les festes locals per a l’any 2022.

S'aproven els dies 29 d’abril i el 25 d’agost com a festes locals per l’any 2022.

8.- Moció del PSC per garantir el servei de pediatria al Centre d’Atenció Primària del nostre municipi.

El grup del PSC demana retirar la moció de l'ordre del dia. Hi voten a favor de la retirada tots els grups excepte Junts per Vilassar i el regidro no adscrit.

Sobrevingut: “Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de les bases i inici de convocatòria del concurs per a la concessió demanial per a l’adjudicació d'un habitatge de titularitat municipal en règim de concessió administrativa sobre un bé demanial amb masoveria urbana propietat de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.”

S'aprova el punt per unanimitat de tots els grups municipals.

Imatges

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-09-2021 10:24