Ple del mes de juliol del 2023

Caràcter: Ordinària

Data: 27 de juliol de 2023

Hora: 20 h

Lloc: sala de Plens o en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

Ordre del dia

1.- Aprovació de les actes de les sessions extraordinàries de 17 de juny de 2028, de 28 de juny de 2023 i la del 12 de juliol de 2023. de juny de 2023.

2.- Aprovació de les festes locals per a l’any 2024.

3.- Modificació del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2023, per transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries de de diferent àrea de despesa, i consignació d’una subvenció nominativa a favor de la Fundació Privada de l’Hospital de Sant Pere.

4.- Aprovació de l'adhesió al Manifest del projecte transformador Equipaments 2030: responsables i educadors i designació de la persona que actuarà en representació de l’Ajuntament davant de la Xarxa de Municipis dels Equipaments 2030.

5.- Aprovació del Conveni de Mobilitat Internacional Jove del Maresme 2023-2027

6.- Establiment de retribucions d’alguns treballadors que es troben dins dels processos d’estabilització.

7.- Recurs de reposició contra la denegació pe part del ple municipal de l’aprovació de la “Correcció d’errades del Text Refós del Pla Parcial Urbanístic Can Reig, promogut pel Sr. Fernando Reig Lavernia i els seus germans darrera versió del present Text Refós (E2021000493 de data 17 de gener de 2021) i acceptació de la hipoteca presentada com a garantia del 12% del cost d’execució de les obres del projecte d’urbanització

8.- Donar compte de l'informe de morositat i del període mitjà de pagament del primer trimestre de 2023.

9.- Donar compte de l'informe anual de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt relatiu a les resolucions adoptades contràries a les objeccions efectuades  i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l'exercici 2022.

10.- Donar compte de la tramesa a IGAE de l'informe resum Control Intern 2022.

11.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes d’abril. maig i juny de 2023.

12.- Precs i preguntes.

 

Aprovació de punts

1.- Aprovació de les actes de les sessions extraordinàries de 17 de juny de 2028, de 28 de juny de 2023 i la del 12 de juliol de 2023. de juny de 2023.

Les actes s'aproven per unanimitat de tots els grups municipals.

2.- Aprovació de les festes locals per a l’any 2024.

S'aprova per unanimitat que les festes locals per l'any 2024 seran el 29 d’abril, Festa Major dels Sants Màrtirs, i el 20 de maig, Pasqua Granada.

3.- Modificació del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2023, per transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries de de diferent àrea de despesa, i consignació d’una subvenció nominativa a favor de la Fundació Privada de l’Hospital de Sant Pere.

El punt rep els 6 vots favorables d'ARA Vilassar, els 6 vots en contra de Junts per Vilassar, la CUP i el PP i l'abstenció del PSC. Tot i l'empat, després de dues votacions el punt s'aprova gràcies al vot de qualitat i favorable de l'alcaldessa.

4.- Aprovació de l'adhesió al Manifest del projecte transformador Equipaments 2030: responsables i educadors i designació de la persona que actuarà en representació de l’Ajuntament davant de la Xarxa de Municipis dels Equipaments 2030.

El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals.

5.- Aprovació del Conveni de Mobilitat Internacional Jove del Maresme 2023-2027

El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals.

6.- Establiment de retribucions d’alguns treballadors que es troben dins dels processos d’estabilització.

El punt s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar, la CUP, el PSC i el PP, i 3 abstencions de Junts per Vilassar.

7.- Recurs de reposició contra la denegació pe part del ple municipal de l’aprovació de la “Correcció d’errades del Text Refós del Pla Parcial Urbanístic Can Reig, promogut pel Sr. Fernando Reig Lavernia i els seus germans darrera versió del present Text Refós (E2021000493 de data 17 de gener de 2021) i acceptació de la hipoteca presentada com a garantia del 12% del cost d’execució de les obres del projecte d’urbanització.

El punt rep els 6 vots favorables d'ARA Vilassar, els 6 vots en contra de Junts per Vilassar, la CUP i el PSC i l'abstenció del PP. Tot i l'empat, després de dues votacions el punt s'aprova gràcies al vot de qualitat i favorable de l'alcaldessa.

 

 

 

 

 

Resum del ple

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-07-2023 09:31