Ple del mes de juny 2014

Caràcter: Ordinària
Data: 26 de juny de 2014.
Hora: a les 20:00h.
Lloc: a la sala de Plens.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària  de 29 de maig de 2014 i de l'extraordinària de 12 de juny de 2014.
2. Organització de la MiniVilatrail proposada pel Consell Municipal d'Infància.
3. Acord de modificació, de la Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per assistència a la Llar d'infants municipal per a l'exercici 2014. (aprovació provisional).
4. Donar compte de la modificació dels Estatuts del Patronat de l'Hospital de Sant Pere.
5. Aprovació de la xifra de població amb referència a 1 de gener de 2014.
6. Aprovació de les Festes Locals 2015.
7. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al primer trimestre de 2014.
8. Substitució del representant de la CEV en diferents òrgans col•legiats municipals.
9. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
10. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària  de 29 de maig de 2014 i de l'extraordinària de 12 de juny de 2014.
S'aprova l'acta per unanimitat.

2. Organització de la MiniVilatrail proposada pel Consell Municipal d'Infància.
La proposta s'aprova per unanimitat de tots els grups.

3. Acord de modificació, de la Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per assistència a la Llar d'infants municipal per a l'exercici 2014. (aprovació provisional).
S'aprova la moció per unanimitat de tots els regidors.

4. Donar compte de la modificació dels Estatuts del Patronat de l'Hospital de Sant Pere.

5. Aprovació de la xifra de població amb referència a 1 de gener de 2014.
El Ple fixa la xifra de població en 8883 habitants a 1 de gener de 2014.

6. Aprovació de les Festes Locals 2015.
S'aproven els dies 29 abril (Sants Màrtirs) i 25 de maig (segona Pàsqua) com a Festes Locals per unanimitat. 

7. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al primer trimestre de 2014.

8. Substitució del representant de la CEV en diferents òrgans col•legiats municipals.
El regidor Joan Alfons Cusidó substituirà el regidor Cèsar Carmona en els òrgans col·legiats municipals dels quals formava part fins ara. 

S'aprova la moció amb 4 vots (CiU, CEV i PP) a favor i 7 abstencions (GEVD, OxV, ERC i PSC).

Es dona compte de l’escrit del portaveu del CEV sobre la baixa del regidor Cèsar Carmona com a membre de la CEV i la seva incorporació com a regidor no adscrit

Moció d'urgència: Modificació de la composició de la Comissió Informativa General i la Comissió Especial de Comptes. 
A la vista de l’escrit presentat sobre la baixa del Sr. Cèsar Carmona del grup CEV, es modifica la composició d’aquests dos òrgans col•legiats, incloent a Cèsar Carmona en la seva condició de regidor no adscrit. La moció s'aprova per unanimitat.

Es tracta d'urgència una moció de rebuig a la proclamació de Felip VI, en defensa del Dret a Decidir i de suport a la Consulta del 9 de novembre.
La moció s'aprova amb 9 vots a favor (GEVD, CiU, OxV, ERC, CEV) i 2 vots en contra (PP i PSC).

9. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
10. Precs i preguntes.

*La regidora Esther Sanchez no assisteix al Ple per trobar-se de baixa de maternitat.

*El regidor Cèsar Carmona excusa la seva assistència al Ple per motius laborals.

Fitxers de so

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària  de 29 de maig de 2014 i de l'extraordinària de 12 de juny de 2014.

2. Organització de la MiniVilatrail proposada pel Consell Municipal d'Infància.

3. Acord de modificació, de la Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per assistència a la Llar d'infants municipal per a l'exercici 2014. (aprovació provisional).

4. Donar compte de la modificació dels Estatuts del Patronat de l'Hospital de Sant Pere.

5. Aprovació de la xifra de població amb referència a 1 de gener de 2014.

6. Aprovació de les Festes Locals 2015.

7. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al primer trimestre de 2014.

8. Substitució del representant de la CEV en diferents òrgans col•legiats municipals.

Moció d'urgència: Modificació de la composició de la Comissió Informativa General i la Comissió Especial de Comptes.
A la vista de l’escrit presentat sobre la baixa del Sr. Cèsar Carmona del grup CEV, es modifica la composició d’aquests dos òrgans col•legiats, incloent a Cèsar Carmona en la seva condició de regidor no adscrit.

Es tracta d'urgència una moció de rebuig a la proclamació de Felip VI, en defensa del Dret a Decidir i de suport a la Consulta del 9 de novembre.

9. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.

10. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2021 17:23