Ple del mes de juny 2022

Caràcter: Ordinari

Data: 28 de juny de 2022

Hora: 20.00 h

Lloc:  Sala de Plens o en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament i per Radio Vilassar de Dalt.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de maig de 2022.

2.- Informe anual  2021 del Defensor del Ciutadà.

3.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora la TAXA PER ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL I ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS A L’ESCOLARITZACIÓ.

4.- Modificació dels Estatuts de l’EPEL VILASSAR DE DALT- EPEL ViDA.

5.- Aprovació inicial del Conveni urbanístic per construir una rotonda a la part alta de la Riera de Targa amb la cruïlla amb el carrer Dr. Emili Masriera i Guardiola i el futur carrer del Pla Parcial Urbanístic de Can Tarrida – Av. del Gegants

6.- Moció per a l’aprovació del Manifest de l’Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació.

7.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de maig de 2022.

8.- Precs i preguntes.

 

Aprovació de punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de maig de 2022.

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de 26 de maig  de 2022 per unanimitat amb 13 vots a favor.

2.- Informe anual  2021 del Defensor del Ciutadà.

El Defensor de la Ciutadania, Jaume Solé, presenta l'Informe anual de Defensa Ciutadana corresponent al 2021. En el document s'hi detallen totes les actuacions que la institució va portar a termen durant l'any passat i s'hi presenten estadístiques de tipologia i resolució, així com propostes de millora de l'actuació municipal derivades de les consultes i casos atesos.

L'informe s'aprova per unanimitat.

3.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora la TAXA PER ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL I ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS A L’ESCOLARITZACIÓ.

Es tracta d'una adaptació de les tarifes del servei d’escolarització als infants matriculats al tercer curs del primer cicle d’educació infantil (I2) després que el passat dia 1 d’abril, es va signar un Acord marc entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i les associacions de municipis de Catalunya, amb la finalitat de finançar el cost que té per a les famílies l’escolarització d’infants matriculats al tercer curs del primer cicle d’educació infantil (I2).

La modificació s'ha aprovat amb els vots a favor d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar, PSC; les abstencions de la CUP i el vot en contra del regidor no adscrit.

4.- Modificació dels Estatuts de l’EPEL VILASSAR DE DALT- EPEL ViDA.

El punt vol aprovar la modificació del darrer paràgraf del punt 2 de l’article 19 dels Estatuts de l’entitat VILASSAR DE DALT-EPEL ViDA, i que quedi redactat de la manera següent: “El pressupost és no limitatiu i, els comptes anuals se sotmetran al Consell d’Administració per a la seva aprovació i elevació a l’Ajuntament per integrar-se en la Compte General d’aquest. La seva rendició l’efectuarà el Consell d’Administració de l’entitat dins dels terminis i termes establerts per la normativa reguladora de les hisendes locals.”

La modificació s'aprova amb els vots a favor dels grups municipals ARA VIlassar, Junts per Vilassar, la CUP i el PSC, i el vot en contra del regidor no adscrit.

5.- Aprovació inicial del Conveni urbanístic per construir una rotonda a la part alta de la Riera de Targa amb la cruïlla amb el carrer Dr. Emili Masriera i Guardiola i el futur carrer del Pla Parcial Urbanístic de Can Tarrida – Av. del Gegants

S'aprova incialment amb els vots a favor d'ARA Vilassar i el PSC; les abstencions de Junts per Vilassar; i els vots en contra de la CUP i del regidor no adscrit.

6.- Moció per a l’aprovació del Manifest de l’Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació.

La moció presentada pels grups d'ARA Vilassar, Junts, la CUP i el regidor no adscrit vol donar suport a l’impuls civil que promou un ampli Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació, expressant el suport a l'amnistia, entesa com la necessitat d’una solució col·lectiva i integral per a totes les persones exiliades, encausades i represaliades, i l’autodeterminació, entesa com la necessitat d’un marc de resolució democràtica basat en el respecte a l’exercici de la lliure determinació de la societat catalana.

Punt sobrevingut: Desestimar les al·legacions presentades pel regidor no adscrit referents al Pressupost de l'empresa EPEL VILASSAR DE DALT- EPEL ViDA i aprovar-lo definitivament.

S'aprova la desetimació de les al·legacions amb els vots a favor dels grups municipals ARA VIlassar, Junts per Vilassar, la CUP i el PSC, i el vot en contra del regidor no adscrit.

Resum del ple

El Ple del mes de juny ha començat de forma reivindicativa amb la lectura conjunta de la Declaració institucional del 28 de juny de 2022, Dia Internacional de l’Orgull o per a l’Alliberament LGBTI+ i, seguidament, unes paraules, per part de l’alcaldessa, en contra de l’assalt mortal a la tanca de Melilla en el qual van morir almenys 23 persones quan intentaven travessar la frontera cap a territori espanyol divendres passat.

Tot seguit i després de l'aprovació de l'acta del Ple del mes de maig, la sessió ha continuat amb la presentació de l'informe anual del 2021 per part del Defensor de la Ciutadania, Jaume Solé.

En el document que ha presentat el Defensor s'hi detallen totes les actuacions que la institució va portar a terme durant l'any passat i s'hi presenten estadístiques de tipologia i resolució, així com propostes de millora de l'actuació municipal derivades de les consultes i casos atesos. En total, el 2021 es van obrir 39 expedients, 2 consultes i 6 suggeriments. El 92,31% de les actuacions han estat relacionades amb el territori com ara el manteniment, la mobilitat i la via pública.

Després de la intervenció del Defensor, tots els grups li han agraït la seva tasca en el seu tercer any de servei al municipi.

Tot seguit s’ha tractat el tercer punt de l’Ordre del dia: una modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per assistència a l’Escola Bressol municipal. Es tracta d'una adaptació de les tarifes del servei d’escolarització als infants matriculats al tercer curs del primer cicle d’educació infantil (I2) després que el passat dia 1 d’abril, es va signar un Acord marc entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i les associacions de municipis de Catalunya, amb la finalitat de finançar el cost que té per a les famílies l’escolarització d’infants matriculats en aquests cursos. La modificació s'ha aprovat amb els vots a favor d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar, PSC i les abstencions de la CUP i el regidor no adscrit.

El punt 4 tracta modificació del darrer paràgraf del punt 2 de l’article 19 dels Estatuts de l’entitat VILASSAR DE DALT-EPEL ViDA, i que quedi redactat de la manera següent: “El pressupost és no limitatiu i, els comptes anuals se sotmetran al Consell d’Administració per a la seva aprovació i elevació a l’Ajuntament per integrar-se en la Compte General d’aquest. La seva rendició l’efectuarà el Consell d’Administració de l’entitat dins dels terminis i termes establerts per la normativa reguladora de les hisendes locals.” La modificació s'aprova amb els vots a favor dels grups municipals ARA VIlassar, Junts per Vilassar, la CUP i el PSC, i el vot en contra del regidor no adscrit.

En un altre ordre de coses, es posa sobre la taula l’aprovació inicial del Conveni urbanístic per construir una rotonda a la part alta de la Riera de Targa amb la cruïlla amb el carrer Dr. Emili Masriera i Guardiola i el futur carrer del Pla Parcial Urbanístic de Can Tarrida – Av. del Gegants. Després del debat s'aprova inicialment amb els vots a favor d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar, la CUP i el PSC, i el vot en contra del regidor no adscrit.

Tancant l’ordre del dia s’aborda una moció per a l’aprovació del Manifest de l’Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació. La moció presentada pels grups d'ARA Vilassar, Junts, la CUP i el regidor no adscrit vol donar suport a l’impuls civil que promou un ampli Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació, expressant el suport a l'amnistia, entesa com la necessitat d’una solució col·lectiva i integral per a totes les persones exiliades, encausades i represaliades.

Abans de tancar l'Ordre del dia es tracta un punt sobrevingut: desestimar les al·legacions presentades pel regidor no adscrit referents al Pressupost de l'empresa EPEL VILASSAR DE DALT- EPEL ViDA i aprovar-lo definitivament. Es desestimen amb els vots a favor dels grups municipals ARA VIlassar, Junts per Vilassar, la CUP i el PSC, i el vot en contra del regidor no adscrit.

 

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-06-2022 22:44