Ple del mes de març del 2023

Caràcter: Ordinària

Data: 30 de març del 2023

Hora: a les 20 h

Lloc: sala de Plens o en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 23 de febrer de 2023.

2.- Aprovació i suport a la proposta del Consell d'Infants del curs 2022-2023.

3.- Modificació Plantilla exercici 2023

4.- Declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres corresponents a la llicència d’obres amb expedient OMAJ2023000006, sol·licitada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

5.- Presentació d’escrit d’al·legacions a l’acord del Ple del Consell Comarcal del Maresme de 14 de febrer de 2023, en el quals s’aprova inicialment l’expedient per a la creació i l’establiment del servei comarcal del cicle urbà de l’aigua d’acord amb una documentació tècnica.

6.- Aprovació del conveni relatiu a la subvenció nominativa per a la realització del festival Revela'T 2023.

7.- Correcció d’errades del Text Refós del Pla Parcial Urbanístic Can Reig, promogut pel Sr. Fernando Reig Lavernia i els seus germans darrera versió del present Text Refós (E2021000493 de data 17 de gener de 2021) i acceptació de la hipoteca presentada com a garantia del 12% del cost d’execució de les obres del projecte d’urbanització.

8.- Nomenament dels carrers del sector de Can Reig, polígon d’actuació Catalunya i passatge al polígon Vallmorena.

9.- Modificació de l’Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants de Vilassar de Dalt deguda a les situacions que ha provocat l’aparició dels vehicles de mobilitat personal.

10.- Moció per donar compte a la ciutadania de l'ús a que es destinen les aportacions econòmiques que reben els grups municipals de Vilassar.

11.- Moció perquè l'Andreu Vidal i Gil, fill adoptiu del municipi, sigui retornat i enterrat en el cementiri de Vilassar.

12.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació dels pressupostos de l’exercici 2022, de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, l’Organisme Autònom del Museu – Arxiu Municipal i del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa.

13.- Donar compte de l'informe relatiu a la morositat i PMT del quart trimestre de 2022.

14.- Donar compte al ple dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de febrer de 2023.

15.- Precs i preguntes.

Aprovació de punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 23 de febrer de 2023.

S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups.

2.- Aprovació i suport a la proposta del Consell d'Infants del curs 2022-2023.

Tres membres del Consell d'infants de Vilassar de Dalt, l'Arnau, la Laia i la Sílvia, assisteixen al Ple municipal per presentar la seva proposta per aquest curs. Per tal de fer créixer el projecte de l’any passat de fer créixer la consciència mediambiental dels vilassarencs i vilassarenques, el Consell d’infants proposa iniciar una campanya, amb la qual, mitjançant petits reculls gràfics, puguin incentivar a la població a participar del Let's clean up i donar idees per a reciclar objectes.

La proposta s'aprova per unanimitat.

3.- Modificació Plantilla exercici 2023

La llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic pel 2023 incorpora una modificació de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, i estableix que els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d'agent i caporal de l'escala bàsica es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, d'acord amb allò que s'ha fixat per la normativa vigent en matèria de funció pública. I pel que fa als aspirants a la categoria d'agent estableixen que han de percebre, durant la realització del curs selectiu en l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, les retribucions bàsiques corresponents al subgrup C1. Per tal de donar-hi compliment, l’ajuntament modifica la plantilla canviant la categoria dels agents i caporals que ara tenien un Grup C2 al Grup C1.

El Ple aprova el punt amb 12 vots a favor (ARA Vilassar, Junts per Vilassar, PSC i el regidor no adscrit) i 2 abstencions (CUP).

4.- Declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres corresponents a la llicència d’obres amb expedient OMAJ2023000006, sol·licitada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

El ple aprova per unanimitat declarar d’especial interès les obres de substitució de les finestres i incorporació de proteccions solars a l’Institut Jaume Almera de Vilassar de Dalt. Aquesta declaració permetrà la bonificació del 70 % de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 

5.- Presentació d’escrit d’al·legacions a l’acord del Ple del Consell Comarcal del Maresme de 14 de febrer de 2023, en el quals s’aprova inicialment l’expedient per a la creació i l’establiment del servei comarcal del cicle urbà de l’aigua d’acord amb una documentació tècnica.

El ple acorda amb 9 vots a favor (ARA Vilassar, CUP i PSC) i 4 vots en contra (Junts per Vilassar i regidor no adscrit) presentar escrit d'al·legacions a l’acord de ple del Consell Comarcal del Maresme de 14 de febrer de 2023 pel qual s’acorda l’aprovació inicial de l’expedient per a la creació i l’establiment del servei comarcal de gestió del cicle urbà de l’aigua i demanar-ne la nul·litat.

6.- Aprovació del conveni relatiu a la subvenció nominativa per a la realització del festival Revela'T 2023.

El ple debat la renovació del conveni i una subvenció per concessió directa a l’Associació Fotogràfica EspaiFoto per l’organització del festival Revela’t per un import de 40.000 €. 

S'aprova el conveni amb 7 vots a favor (ARA Vilassar i PSC) i 6 vots en contra (Junts per Vilassar, CUP i regidor no adscrit).

7.- Correcció d’errades del Text Refós del Pla Parcial Urbanístic Can Reig, promogut pel Sr. Fernando Reig Lavernia i els seus germans darrera versió del present Text Refós (E2021000493 de data 17 de gener de 2021) i acceptació de la hipoteca presentada com a garantia del 12% del cost d’execució de les obres del projecte d’urbanització.

Després de l’aprovació definitiva del Pla parcial de can Reig i segons el que estableix la Llei d’Urbanisme, la propietat ha de dipositar una garantia del 12 % del total del cost d’execució de l’obra, ara la propietat presenta la garantia a traves d’una hipoteca unilateral a favor de l’ajuntament de Vilassar de Dalt,  per garantir el 12% de les obres d’urbanització del Pla Parcial Urbanístic de Can Reig.

Amb 5 vots a favor (ARA Vilassar) i 8 vots en contra (Junts per Vilassar, CUP, PSC i regidor no adscrit), el punt no s'aprova.

8.- Nomenament dels carrers del sector de Can Reig, polígon d’actuació Catalunya i passatge al polígon Vallmorena.

El ple aprova designar els carrers del nou Pla parcial Can Reig amb els noms següents:

 1. Carrer de l’Argila
 2. Carrer Hort d’en Bach
 3. Passatge de les teixidores
 4. Passatge de les filadores
 5. Carrer Ravalet
 6. Plaça del Mas Parera
 7. Carrer Forn del Ravalet
 8. Carrer de Maria Aurèlia Capmany i Farnés
 9. Passatge dels forns romans

El punt s'aprova amb 8 vots a favor (ARA Vilassar, CUP i el regidor no adscrit), 2 vots en contra (PSC) i 3 abstencions (Junts per Vilassar).

9.- Modificació de l’Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants de Vilassar de Dalt deguda a les situacions que ha provocat l’aparició dels vehicles de mobilitat personal.

Aquesta modificació vol adaptar l’Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants de Vilassar de Dalt a les situacions que ha provocat l’aparició dels vehicles de mobilitat personal. Per això, el ple acorda iniciar l’expedient per a la modificació d’aquesta ordenança i constituir la Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte de l’Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants al terme municipal.  

El ple s'aprova per unanimitat.

10.- Moció per donar compte a la ciutadania de l'ús a que es destinen les aportacions econòmiques que reben els grups municipals de Vilassar.

El Ple debat aquesta moció presentada pel regidor no adscrit que proposa que els diferents grups municipals aportin la seva comptabilitat específica de la dotació econòmica rebuda des de l’inici de la legislatura.

La moció no s'aprova amb 1 vot a favor del regidor no adscrit, 9 vots en contra (ARA Vilassar, CUP i PSC) i 3 abstencions (Junts per Vilassar).

11.- Moció perquè l'Andreu Vidal i Gil, fill adoptiu del municipi, sigui retornat i enterrat en el cementiri de Vilassar.

La moció es deixa sobre la taula per ser tractada en el proper ple.

Sobrevingut: Moció en defensa dels drets i contra la repressió.

Moció presentada per Junts per Vilassar, CUP i el regidor no adscrit per tal de rebutjar la detenció de la consellera i eurodiputada Clara Ponsatí i exigir el cessament de la repressió i l’arxiu de totes les causes obertes per defensar idees i llibertats.

La moció s'aprova amb 11 vots a favor (Junts per Vilassar, CUP, regidor no adscrit i ARA Vilassar) i dos vots en contra (PSC).

12.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació dels pressupostos de l’exercici 2022, de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, l’Organisme Autònom del Museu – Arxiu Municipal i del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa.

13.- Donar compte de l'informe relatiu a la morositat i PMT del quart trimestre de 2022.

14.- Donar compte al ple dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de febrer de 2023.

15.- Precs i preguntes.

 

Resum del ple

El Ple del mes de març ha començat, com és habitual, amb l'aprovació de l'acta de la sessió ordinària anterior (23 de febrer). Tot seguit, el plenari ha escoltat la proposta del Consell d'Infants del curs 2022-2023. Tres membres del Consell, l'Arnau, la Laia i la Sílvia, han assistit al Ple municipal per presentar la seva nova proposta basada en una campanya de sostenibilitat mediambiental, amb la qual, mitjançant petits reculls gràfics, volen incentivar a la població a participar del Let's clean up i donar idees per a reciclar objectes. La proposta s'ha aprovat per unanimitat.

3.- Modificació Plantilla exercici 2023

La llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic pel 2023 incorpora una modificació de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, i estableix que els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d'agent i caporal de l'escala bàsica es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, d'acord amb allò que s'ha fixat per la normativa vigent en matèria de funció pública. I pel que fa als aspirants a la categoria d'agent estableixen que han de percebre, durant la realització del curs selectiu en l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, les retribucions bàsiques corresponents al subgrup C1. Per tal de donar-hi compliment, l’ajuntament modifica la plantilla canviant la categoria dels agents i caporals que ara tenien un Grup C2 al Grup C1.

El Ple aprova el punt amb 12 vots a favor (ARA Vilassar, Junts per Vilassar, PSC i el regidor no adscrit) i 2 abstencions (CUP).

4.- Declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres corresponents a la llicència d’obres amb expedient OMAJ2023000006, sol·licitada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

El ple aprova per unanimitat declarar d’especial interès les obres de substitució de les finestres i incorporació de proteccions solars a l’Institut Jaume Almera de Vilassar de Dalt. Aquesta declaració permetrà la bonificació del 70 % de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 

5.- Presentació d’escrit d’al·legacions a l’acord del Ple del Consell Comarcal del Maresme de 14 de febrer de 2023, en el quals s’aprova inicialment l’expedient per a la creació i l’establiment del servei comarcal del cicle urbà de l’aigua d’acord amb una documentació tècnica.

El ple acorda amb 9 vots a favor (ARA Vilassar, CUP i PSC) i 4 vots en contra (Junts per Vilassar i regidor no adscrit) presentar escrit d'al·legacions a l’acord de ple del Consell Comarcal del Maresme de 14 de febrer de 2023 pel qual s’acorda l’aprovació inicial de l’expedient per a la creació i l’establiment del servei comarcal de gestió del cicle urbà de l’aigua i demanar-ne la nul·litat.

6.- Aprovació del conveni relatiu a la subvenció nominativa per a la realització del festival Revela'T 2023.

El ple debat la renovació del conveni i una subvenció per concessió directa a l’Associació Fotogràfica EspaiFoto per l’organització del festival Revela’t per un import de 40.000 €. 

S'aprova el conveni amb 7 vots a favor (ARA Vilassar i PSC) i 6 vots en contra (Junts per Vilassar, CUP i regidor no adscrit).

7.- Correcció d’errades del Text Refós del Pla Parcial Urbanístic Can Reig, promogut pel Sr. Fernando Reig Lavernia i els seus germans darrera versió del present Text Refós (E2021000493 de data 17 de gener de 2021) i acceptació de la hipoteca presentada com a garantia del 12% del cost d’execució de les obres del projecte d’urbanització.

Després de l’aprovació definitiva del Pla parcial de can Reig i segons el que estableix la Llei d’Urbanisme, la propietat ha de dipositar una garantia del 12 % del total del cost d’execució de l’obra, ara la propietat presenta la garantia a traves d’una hipoteca unilateral a favor de l’ajuntament de Vilassar de Dalt,  per garantir el 12% de les obres d’urbanització del Pla Parcial Urbanístic de Can Reig.

Amb 5 vots a favor (ARA Vilassar) i 8 vots en contra (Junts per Vilassar, CUP, PSC i regidor no adscrit), el punt no s'aprova.

8.- Nomenament dels carrers del sector de Can Reig, polígon d’actuació Catalunya i passatge al polígon Vallmorena.

El ple aprova designar els carrers del nou Pla parcial Can Reig amb els noms següents:

 1. Carrer de l’Argila
 2. Carrer Hort d’en Bach
 3. Passatge de les teixidores
 4. Passatge de les filadores
 5. Carrer Ravalet
 6. Plaça del Mas Parera
 7. Carrer Forn del Ravalet
 8. Carrer de Maria Aurèlia Capmany i Farnés
 9. Passatge dels forns romans

El punt s'aprova amb 8 vots a favor (ARA Vilassar, CUP i el regidor no adscrit), 2 vots en contra (PSC) i 3 abstencions (Junts per Vilassar).

9.- Modificació de l’Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants de Vilassar de Dalt deguda a les situacions que ha provocat l’aparició dels vehicles de mobilitat personal.

Aquesta modificació vol adaptar l’Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants de Vilassar de Dalt a les situacions que ha provocat l’aparició dels vehicles de mobilitat personal. Per això, el ple acorda iniciar l’expedient per a la modificació d’aquesta ordenança i constituir la Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte de l’Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants al terme municipal.  

El ple s'aprova per unanimitat.

10.- Moció per donar compte a la ciutadania de l'ús a que es destinen les aportacions econòmiques que reben els grups municipals de Vilassar.

El Ple debat aquesta moció presentada pel regidor no adscrit que proposa que els diferents grups municipals aportin la seva comptabilitat específica de la dotació econòmica rebuda des de l’inici de la legislatura.

La moció no s'aprova amb 1 vot a favor del regidor no adscrit, 9 vots en contra (ARA Vilassar, CUP i PSC) i 3 abstencions (Junts per Vilassar).

11.- Moció perquè l'Andreu Vidal i Gil, fill adoptiu del municipi, sigui retornat i enterrat en el cementiri de Vilassar.

La moció es deixa sobre la taula per ser tractada en el proper ple.

Sobrevingut: Moció en defensa dels drets i contra la repressió.

Moció presentada per Junts per Vilassar, CUP i el regidor no adscrit per tal de rebutjar la detenció de la consellera i eurodiputada Clara Ponsatí i exigir el cessament de la repressió i l’arxiu de totes les causes obertes per defensar idees i llibertats.

La moció s'aprova amb 11 vots a favor (Junts per Vilassar, CUP, regidor no adscrit i ARA Vilassar) i dos vots en contra (PSC).

12.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació dels pressupostos de l’exercici 2022, de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, l’Organisme Autònom del Museu – Arxiu Municipal i del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa.

13.- Donar compte de l'informe relatiu a la morositat i PMT del quart trimestre de 2022.

14.- Donar compte al ple dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de febrer de 2023.

15.- Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-02-2024 09:55