Ple del mes de novembre del 2023

Caràcter: Ordinària

Data: 30 de novembre del 2023

Hora: 20.00 h

Lloc: sala de Plens o en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 d'octubre de 2023.

2.- Aprovació de la xifra oficial de població a 1 de gener de 2023.

3.- Informe favorable de la modificació de tarifes del servei d’autotaxi corresponents a l’any 2024.

4.- Modificació de Bases per a l’adjudicació d’un habitatge de titularitat municipal en règim de concessió administrativa sobre un bé demanial amb masoveria urbana. Masoveria de can Tarrida.

5.- Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici 2024.

6.- Sol·licitud d’una nova Ponència de Valors dels bens immobles de naturalesa urbana del municipi de Vilassar de Dalt a la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya.

7.- Aprovació provisional i verificació de la modificació puntual núm. 4 del POUM de Vilassar de Dalt per a la incorporació d'usos compatibles en les claus de zona industrial.

8.- Moció sobre el finançament dels ens locals.

9.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i l'Agrupació de Defensa Forestal per a la cessió d'un vehicle destinat a la prevenció i l'extinció d'incendis.

10.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes d'octubre de 2023.

11.- Precs i preguntes.

 

Aprovació de punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 d'octubre de 2023.

La sessió anterior s'aprova per unanimitat de tots els grup municipals.

2.- Aprovació de la xifra oficial de població a 1 de gener de 2023.

El Ple aprova per unanimitat la xifra de població de 9.230 habitants, amb referència a l’1 de gener de 2023.

3.- Informe favorable de la modificació de tarifes del servei d’autotaxi corresponents a l’any 2024.

El taxistes de Vilassar han sol·licitat l’aprovació d’una actualització de tarifes en el servei d’autotaxi, tenint en compte l’estudi econòmic d’explotació efectuat pel Sindicat del Taxi de Catalunya. La modificació que se sol·licita és l’increment de les tarifes vigents des del 2017 amb una mitjana del 5,32%.

El Ple aprova per unanimitat la modificació de les tarifes.

4.- Modificació de Bases per a l’adjudicació d’un habitatge de titularitat municipal en règim de concessió administrativa sobre un bé demanial amb masoveria urbana Masoveria de can Tarrida.

Des de els Serveis Tècnics de l'Ajuntament s'accepta modificar l’annex 2 de les Bases en el sentit d’ampliar-ho a la possibilitat que les actuals masoveres aportin un sistema de calefacció, ja que és positiu per a l’ interès públic. Per tant, l’Annex 2 que regula les prestacions opcionals de electrodomèstics, s'amplia a la possibilitat d'aportar un sistema de calefacció, a més o en lloc del frigorífic i la rentadora, sense alterar la reducció màxima del cànon concessional que establien les bases, per tal de no alterar l’objecte de la concessió.

El Ple aprova per unanimitat aquesta modificació.

5.- Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici 2024.

El Ple aprova inicialment el Pressupost per l'any 2024 amb els vots a favor d'ARA Vilassar i el PSC, el vots en contra de Junts per Vilassar i la CUP i l'abstenció del PP.

El Pressupost 2024 ve marcat per les retallades, però amb afectacions mínimes als serveis a les persones, i per les noves inversions en matèria d’habitatge, xarxa de clavegueram i espai públic.

6.- Sol·licitud d’una nova Ponència de Valors dels bens immobles de naturalesa urbana del municipi de Vilassar de Dalt a la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya.

Es proposa sol·licitar a la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya l’elaboració d’una nova Ponència de Valors del total de l’àmbit del municipi, de forma que aquesta pugui ser aprovada al llarg de l’exercici 2024 i entri en vigor el gener de 2025, per tal d’assolir un més alt nivell de justícia tributària en relació a l’impost de Bens Immobles Urbans (IBI).

El punt s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar, la CUP i el PP, i els vots en contra de Junts per Vilassar i el PSC.

7.- Aprovació provisional i verificació de la modificació puntual núm. 4 del POUM de Vilassar de Dalt per a la incorporació d'usos compatibles en les claus de zona industrial.

Amb aquest punt es vol donar conformitat i validar el Text Refós de la Modificació Puntual nº 4 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de Dalt, sobre la modificació dels articles 280.5, 281.5, 283.5, 284.5, 285.5 i 286.5 (condicions d’ús) de la normativa del POUM, per a la incorporació d’usos compatibles en les claus de zona industrial.

Aquest punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

8.- Moció sobre el finançament dels ens locals.

Aquesta moció, presentada per l'equip de govern, vol instar el Congrés, el Senat, el Parlament de Catalunya i els Governs de l’Estat i de la Generalitat, a una reforma estructural del finançament dels ens locals que asseguri el compliment del principi de suficiència financera.

La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.

9.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i l'Agrupació de Defensa Forestal per a la cessió d'un vehicle destinat a la prevenció i l'extinció d'incendis.

La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.

Punt sobrevingut: Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera.

La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.

 

 

Resum de ple

Vídeos

Ple ordinari de 30 de novembre de 2023

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-11-2023 21:57