Ple del mes de setembre 2022

Caràcter: Ordinària

Data: 29 de setembre de 2022

Hora:  20 h

Lloc:  Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària  de 28 de juliol de 2022.

2.- Pròrroga del venciment de la concessió del servei d’abastament d’aigua.

3.- Resolució de les al·legacions presentades pel regidor no adscrit, Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià, contra la modificació dels estatuts de l’entitat pública empresarial local “VILASSAR DE DALT AIGÜES, EPEL- ViDA".

4.- Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la modificació  de l’Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora la Taxa per assistència a l'Escola Bressol Municipal i altres serveis complementaris a l'escolarització.

5.- Resolució de les al·legacions presentades i aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2021, integrat pels Estats i Comptes Anuals de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, de l’Organisme Autònom del Museu Arxiu Municipal, del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa i de l’empresa pública de capital íntegrament municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU.

6.- Resolució d’al·legacions en relació a l’aprovació inicial del Conveni urbanístic per construir una rotonda provisional a la part alta de la Riera de Targa, cruïlla amb el carrer del Dr. Emili Masriera i Guardiola, i aprovació definitiva de l’expressat conveni urbanístic.

7.- Nomenament dels carrers del PPU de can Tarrida.

8.- Aprovació del primer Protocol intern per a la prevenció, detecció i actuació davant situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, de l’OA del Museu Arxiu Municipal, de l’empresa municipal Viserma, Serveis i Manteniments, SLU i de l’EPEL Vilassar de Dalt Aigües, EPEL ViDA 2022-26.

9.- Moció sobre el nou nomenament de membre del Patronat de la Fundació Hospital de Sant Pere per renúncia de la Sra. Ruth Ufano Adell

10.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant els mesos de juliol i agost de 2022.

11.- Precs i preguntes.

 

Aprovació de punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària  de 28 de juliol de 2022.

S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups.

2.- Pròrroga del venciment de la concessió del servei d’abastament d’aigua.

Per tal d'assegurar la prestació del servei d'aigua en òptimes condicions pels usuaris en el moment del canvi de gestor i a l'hora de garantir un procés de successió de la concessionària actual (AGBAR) cap a l'entitat Vilassar de Dalt Aigües - EPEL (ViDA), se sol·licita una pròrroga de 3 setmanes, fins al 31 de desembre ja que l'actual concessió finalitzaria el 6 de desembre i el darrer període de facturació quedaria partit.

El punt s'aprova amb 12 vots a favor (ARA, Junts x Vilassar, CUP i PSC) i un vot en contra del regidor no adscrit.

3.- Resolució de les al·legacions presentades pel regidor no adscrit, Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià, contra la modificació dels estatuts de l’entitat pública empresarial local “VILASSAR DE DALT AIGÜES, EPEL- ViDA".

El ple denega en la seva totalitat les al·legacions presentades pel regidor no adscrit i aprova definitivament els estatuts de l'entitat Vilassar de Dalt Aigües - EPEL (ViDA) amb 12 vots a favor (ARA, Junts x Vilassar, CUP i PSC) i un vot en contra del regidor no adscrit.

4.- Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la modificació  de l’Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora la Taxa per assistència a l'Escola Bressol Municipal i altres serveis complementaris a l'escolarització.

Es desestimen les al·legacions presentades pel regidor no adscrit i s'aprova definitivament la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora la Taxa per assistència a l'Escola Bressol Municipal i altres serveis complementaris a l'escolarització. Es tracta d'una adaptació de les tarifes del servei d’escolarització als infants matriculats al tercer curs del primer cicle d’educació infantil (I2) després que el passat dia 1 d’abril, es va signar un Acord marc entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i les associacions de municipis de Catalunya, amb la finalitat de finançar el cost que té per a les famílies l’escolarització d’infants matriculats al tercer curs del primer cicle d’educació infantil (I2).

S'aprova la modificació amb 10 vots a favor (ARA, Junts x Vilassar i PSC), 2 abstencions (CUP) i un vot en contra del regidor no adscrit.

5.- Resolució de les al·legacions presentades i aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2021, integrat pels Estats i Comptes Anuals de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, de l’Organisme Autònom del Museu Arxiu Municipal, del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa i de l’empresa pública de capital íntegrament municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU.

Es desestimen les al·legacions i s'aprova el compte general del 2021 prèviament informat favorablement per la Comissió especial de comptes.

S'aprova el punt amb 6 vots a favor (ARA i la regidora Maria Àngels Bosch del PSC), 6 abstencions (Junts per Vilassar, CUP i el regidor Luciano Altozano del PSC) i un vot en contra del regidor no adscrit.

6.- Resolució d’al·legacions en relació a l’aprovació inicial del Conveni urbanístic per construir una rotonda provisional a la part alta de la Riera de Targa, cruïlla amb el carrer del Dr. Emili Masriera i Guardiola, i aprovació definitiva de l’expressat conveni urbanístic.

El ple acorda acceptar parcialment l'al·legació presentada per l'AAVV de Can Banús pel que fa a la major previsió d'aparcament i rebutja les al·legacions presentades pel regidor no adscrit.

El punt s'aprova amb 7 vots a favor (ARA i PSC), 3 abstencions (Junts x Vilassar) i  3 vots en contra (CUP i el regidor no adscrit).

7.- Nomenament dels carrers del PPU de can Tarrida.

El ple acorda anomenar 3 carrers de la zona de Can Tarrida amb els noms d'Avinguda de les Gegantes, carrer Joan Fuster i Ortells, carrer Muriel Casals i Couturier i la nova rotonda amb el nom de Plaça de les dones treballadores amb 9 vots a favor d'ARA Vilassar, CUP, PSC i 4 vots en contra de Junts per Vilassar i el regidor no adscrit.

8.- Aprovació del primer Protocol intern per a la prevenció, detecció i actuació davant situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, de l’OA del Museu Arxiu Municipal, de l’empresa municipal Viserma, Serveis i Manteniments, SLU i de l’EPEL Vilassar de Dalt Aigües, EPEL ViDA 2022-26.

Amb aquest primer protocol es volen construir les bases per al desenvolupament d'una estratègia integral orientada a millorar i equilibrar la situació del personal de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt. Té com a objectiu articular les mesures de detecció i prevenció i les vies de detecció i resposta davant de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere.

S'aprova el protocol per unanimitat de tots els grups.

9.- Moció sobre el nou nomenament de membre del Patronat de la Fundació Hospital de Sant Pere per renúncia de la Sra. Ruth Ufano Adell

Els grups de l'oposició proposen el nomenament de Ferran Armengol Taurant com a representant de l'oposició al Patronat de la Fundació privada de l'Hospital de Sant Pere després de la renúncia de l'anterior representant. La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.

Sobrevingut.- Moció per actuar de manera immediata i resoldre el conflicte dels nous horaris per l'ús de les entitats del Pavelló Poliesportiu Can Banús i per atendre i debatre la moció del CB Vilassar

S'aprova la moció amb 8 vots a favor (Junts x Vilassar, CUP, PSC i el regidor no adscrit) i 5 abstencions d'ARA Vilassar.

Sobrevingut.- Renúncia de la regidora Mireia Durany

10.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant els mesos de juliol i agost de 2022.

11.- Precs i preguntes.

Resum del ple

La sessió ordinària del mes de setembre va començar, com és habitual, amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior que es va aprovar per unanimitat de tots els grups. 

El debat dels punts va començar amb la Pròrroga del venciment de la concessió del servei d’abastament d’aigua que es proposava per tal d'assegurar la prestació del servei d'aigua en òptimes condicions pels usuaris en el moment del canvi de gestor i a l'hora de garantir un procés de successió de la concessionària actual (AGBAR) cap a l'entitat Vilassar de Dalt Aigües - EPEL (ViDA). Per això se sol•licita una pròrroga de 3 setmanes, fins al 31 de desembre ja que l'actual concessió finalitzaria el 6 de desembre i el darrer període de facturació quedaria partit. El punt es va aprovar amb 12 vots a favor (ARA, Junts x Vilassar, CUP i PSC) i un vot en contra del regidor no adscrit.

El tercer punt de l’ordre del dia va ser la Resolució de les al•legacions presentades pel regidor no adscrit, Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià, contra la modificació dels estatuts de l’entitat pública empresarial local “VILASSAR DE DALT AIGÜES, EPEL- ViDA". El plenari va denegar en la seva totalitat les al•legacions i va aprovar definitivament els estatuts de ViDA amb 12 vots a favor (ARA, Junts x Vilassar, CUP i PSC) i un vot en contra del regidor no adscrit. 

El ple del mes de setembre també va desestimar les al•legacions del regidor no adscrit a la modificació  de l’Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora la Taxa per assistència a l'Escola Bressol Municipal i altres serveis complementaris a l'escolarització que es va aprova definitivament amb 10 vots a favor (ARA, Junts x Vilassar i PSC), 2 abstencions (CUP) i un vot en contra del regidor no adscrit.  Es tracta d'una adaptació de les tarifes del servei d’escolarització als infants matriculats al tercer curs del primer cicle d’educació infantil (I2) després que el passat dia 1 d’abril, es va signar un Acord marc entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i les associacions de municipis de Catalunya, amb la finalitat de finançar el cost que té per a les famílies l’escolarització d’infants matriculats al tercer curs del primer cicle d’educació infantil (I2).

El Compte general del 2021 es va aprovar amb 6 vots a favor (ARA i la regidora Maria Àngels Bosch del PSC), 6 abstencions (Junts per Vilassar, CUP i el regidor Luciano Altozano del PSC) i un vot en contra del regidor no adscrit després de ser prèviament informat favorablement per la Comissió especial de comptes i un cop desestimades les al•legacions presentades.

En el ple del mes de setembre també es va tractar el Conveni urbanístic per construir una rotonda provisional a la part alta de la Riera de Targa, cruïlla amb el carrer del Dr. Emili Masriera i Guardiola, i aprovació definitiva de l’expressat conveni urbanístic. En aquest sentit, el ple va acordar acceptar parcialment l'al•legació presentada per l'AAVV de Can Banús pel que fa a la major previsió d'aparcament i rebutja les al•legacions presentades pel regidor no adscrit. El punt es va aprovar amb 7 vots a favor (ARA i PSC), 3 abstencions (Junts x Vilassar) i  3 vots en contra (CUP i el regidor no adscrit).

Pel que fa a aquesta mateixa zona de Can Tarrida, el ple va aprovar anomenar 3 carrers amb els noms d'Avinguda de les Gegantes, carrer Joan Fuster i Ortells, carrer Muriel Casals i Couturier i la nova rotonda amb el nom de Plaça de les dones treballadores amb 9 vots a favor d'ARA Vilassar, CUP, PSC i 4 vots en contra de Junts per Vilassar i el regidor no adscrit.

Per unanimitat de tots els grups, el ple del mes de setembre va aprovar el primer Protocol intern per a la prevenció, detecció i actuació davant situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, de l’OA del Museu Arxiu Municipal, de l’empresa municipal Viserma, Serveis i Manteniments, SLU i de l’EPEL Vilassar de Dalt Aigües, EPEL ViDA 2022-26. Amb aquest primer protocol es volen construir les bases per al desenvolupament d'una estratègia integral orientada a millorar i equilibrar la situació del personal de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt. Té com a objectiu articular les mesures de detecció i prevenció i les vies de detecció i resposta davant de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere.

En una moció dels grups de l'oposició es va proposar el nomenament de Ferran Armengol Taurant com a representant de l'oposició al Patronat de la Fundació privada de l'Hospital de Sant Pere després de la renúncia de l'anterior representant. La moció es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Fora de l’ordre del dia prevista, el ple va tractar dos punts sobrevinguts. El primer era una moció dels regidors i regidores de l’oposició per actuar de manera immediata i resoldre el conflicte dels nous horaris per l'ús de les entitats del Pavelló Poliesportiu Can Banús i per atendre i debatre la moció del CB Vilassar. La moció es va aprovar amb 8 vots a favor (Junts x Vilassar, CUP, PSC i el regidor no adscrit) i 5 abstencions d'ARA Vilassar i es va donar veu al Club de Bàsquet que va exposar la situació i els motius del seu desacord amb el repartiment de les pistes del Pavelló de Can Banús per als entrenaments dels diferents clubs que hi tenen seu. 

Finalment, i abans d’obrir el torn de precs i preguntes, la regidora Mireia Durany va presentar la seva renúncia com a membre del ple i del govern per motius de salut i es va acomiadar del consistori. 

Vídeos

Ple ordinari de 29 de setembre de 2022

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-12-2022 08:59