Ple del mes de setembre de 2011

Caràcter: Ordinària.
Data: 29 de setembre de 2011.
Hora: 20 h.
Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament.

Ordre del dia
1. Aprovació acta sessió ordinària de 28 de juliol de 2011.
2. Aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana.
3. Elevar al Ple l’informe d'Intervenció trimestral sobre el compliment dels terminis de pagament i factures pendents d'aplicació pressupostària.
4. Modificació del pressupost de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per l'exercici 2010 prorrogat per a 2011, per transferència de crèdit entre partides, expedient de modificació número 08/2011.
5. Modificació de crèdit del pressupost prorrogat per a 2011 i absorció parcial del romanent líquid de tresoreria liquidat el 2010, expedient de modificació número 08/2011.
6. Sol•licitud d'una operació de préstec per a la cancel•lació de deutes amb empreses i autò-noms d'acord amb allò previst al RDL 8/2011 de 1 de juliol (ICO).
7. Ratificar l’acord del Consell d’Administració de la societat municipal Viserma, Serveis i Manteniments SLU, d’aprovació de noves tarifes de les aules de cultura.
8. Ratificar l’acord del Consell d’Administració de la societat municipal Viserma, Serveis i Manteniments SLU, d’aprovació de noves tarifes de la piscina municipal.
9. Acceptació de l’ajut corresponent a l’anualitat 2011 del PUOSC per Biblioteca Can Manyer (mobiliari i equipament) i  de la normativa.
10. Moció sobre el finançament dels ajuntaments.
11. Donar compte dels decrets de modificació del cartipàs: Decret 800/2011, de 25 de juliol, de modificació de la composició de la Junta de Govern Local; i Decret 801/2011, de 25 de juliol, de modificació del nomenament dels Tinents d’Alcalde.
12. Moció en suport a l’escola catalana.
13. Acord de participació a l’Associació de municipis per la Independència.
14. Moció per resoldre la discriminació retributiva dels càrrecs electes que exerceixen a l’oposició de l’Ajuntament de Vilassar.
15. Moció de CIU de modificació al Reglament del Consell Municipal de Cultura de Vilassar de Dalt aprovat en sessió de 23 de desembre de 1999.
16. Aprovació de conveni i acceptació d’unes subvencions de la Generalitat destinades a les llars d’infants per al curs 2010-2011.
17. Donar compte dels decrets dictats des de la darrera sessió ordinària.
18. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació acta sessió ordinària de 28 de juliol de 2011.
Aprovada per unanimitat de tots els grups.

2. Aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana.

El Reglament de Participació Ciutadana s'aprova inicialment amb 9 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC i CEV, i 4 abstencions de CIU i PP.

3. Elevar al Ple l’informe d'Intervenció trimestral sobre el compliment dels terminis de pagament i factures pendents d'aplicació pressupostària.

4. Modificació del pressupost de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per l'exercici 2010 prorrogat per a 2011, per transferència de crèdit entre partides, expedient de modificació número 08/2011.
El punt queda aprovat amb 7 vots del GEVD, OXV, ERC, PSC i 6 abstencions de CIU, CEV, i PP.

5. Modificació de crèdit del pressupost prorrogat per a 2011 i absorció parcial del romanent líquid de tresoreria liquidat el 2010, expedient de modificació número 08/2011.

El punt queda aprovat amb 7 vots del GEVD, OXV, ERC, PSC i 6 abstencions de CIU, CEV, i PP.

6. Sol•licitud d'una operació de préstec per a la cancel•lació de deutes amb empreses i autò-noms d'acord amb allò previst al RDL 8/2011 de 1 de juliol (ICO).

El punt queda aprovat amb 12 vots del GEVD, OXV, ERC, PSC, CIU i CEV, i 1 abstenció de PP.

7. Ratificar l’acord del Consell d’Administració de la societat municipal Viserma, Serveis i Manteniments SLU, d’aprovació de noves tarifes de les aules de cultura.

S'aproven les noves tarifes amb els 7 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC i 6 abstencions de CIU, CEV I PP.

8. Ratificar l’acord del Consell d’Administració de la societat municipal Viserma, Serveis i Manteniments SLU, d’aprovació de noves tarifes de la piscina municipal.

S'aproven les noves tarifes de la piscina per unanimitat de tots els grups.

9. Acceptació de l’ajut corresponent a l’anualitat 2011 del PUOSC per Biblioteca Can Manyer (mobiliari i equipament) i  de la normativa.

El punt s'aprova per unanimitat de tots els punts.

10. Moció sobre el finançament dels ajuntaments.

La moció s'aprova amb 12 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC, CIU i CEV i 1 abstenció deI PP.

11. Donar compte dels decrets de modificació del cartipàs: Decret 800/2011, de 25 de juliol, de modificació de la composició de la Junta de Govern Local; i Decret 801/2011, de 25 de juliol, de modificació del nomenament dels Tinents d’Alcalde.

La quarta tinença d'alcaldia passa a ser ocupada per la regidora Maria Lluïsa Ruhí. Fins avui l'ocupava el regidor Ferran Lorca.  

12. Moció en suport a l’escola catalana.

La moció s'aprova amb 12 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC, CIU i CEV i 1 vot en contra deI PP.

13. Acord de participació a l’Associació de municipis per la Independència.

La moció s'aprova amb 11 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, CIU i CEV i 2 vots en contra deI PSC i PP.

14. Moció per resoldre la discriminació retributiva dels càrrecs electes que exerceixen a l’oposició de l’Ajuntament de Vilassar.

 La moció es rebutja amb 7 vots en contra del GEVD, OXV, ERC i PSC, i 6 a favor de CIU, CEV i PP. 

15. Moció de CIU de modificació al Reglament del Consell Municipal de Cultura de Vilassar de Dalt aprovat en sessió de 23 de desembre de 1999.

La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.

16. Aprovació de conveni i acceptació d’unes subvencions de la Generalitat destinades a les llars d’infants per al curs 2010-2011.

La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.

17. Donar compte dels decrets dictats des de la darrera sessió ordinària.

18. Precs i preguntes.

Fitxers de so

1. Aprovació acta sessió ordinària de 28 de juliol de 2011.

2. Aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana.

3. Elevar al Ple l’informe d'Intervenció trimestral sobre el compliment dels terminis de pagament i factures pendents d'aplicació pressupostària.

4. Modificació del pressupost de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per l'exercici 2010 prorrogat per a 2011, per transferència de crèdit entre partides, expedient de modificació número 08/2011.

5. Modificació de crèdit del pressupost prorrogat per a 2011 i absorció parcial del romanent líquid de tresoreria liquidat el 2010, expedient de modificació número 08/2011.


6. Sol•licitud d'una operació de préstec per a la cancel•lació de deutes amb empreses i autò-noms d'acord amb allò previst al RDL 8/2011 de 1 de juliol (ICO).


7. Ratificar l’acord del Consell d’Administració de la societat municipal Viserma, Serveis i Manteniments SLU, d’aprovació de noves tarifes de les aules de cultura.


8. Ratificar l’acord del Consell d’Administració de la societat municipal Viserma, Serveis i Manteniments SLU, d’aprovació de noves tarifes de la piscina municipal.


9. Acceptació de l’ajut corresponent a l’anualitat 2011 del PUOSC per Biblioteca Can Manyer (mobiliari i equipament) i  de la normativa.


10. Moció sobre el finançament dels ajuntaments.


11. Donar compte dels decrets de modificació del cartipàs: Decret 800/2011, de 25 de juliol, de modificació de la composició de la Junta de Govern Local; i Decret 801/2011, de 25 de juliol, de modificació del nomenament dels Tinents d’Alcalde.


12. Moció en suport a l’escola catalana.

13. Acord de participació a l’Associació de municipis per la Independència.

14. Moció per resoldre la discriminació retributiva dels càrrecs electes que exerceixen a l’oposició de l’Ajuntament de Vilassar.


15. Moció de CIU de modificació al Reglament del Consell Municipal de Cultura de Vilassar de Dalt aprovat en sessió de 23 de desembre de 1999.

16. Aprovació de conveni i acceptació d’unes subvencions de la Generalitat destinades a les llars d’infants per al curs 2010-2011.

17. Donar compte dels decrets dictats des de la darrera sessió ordinària.   18. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 10:21