Ple ordinari del mes d'octubre del 2023

Caràcter: Ordinària

Data: 26 d'octubre de 2023

Hora: 20:00 h

Lloc: Lloc: sala de Plens o en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de setembre de 2023

2.- Modificació dels Estatuts de  VILASSAR DE DALT AIGÜES, EPEL ViDA.

3.- Modificació de la prestació patrimonial de caràcter públic de naturalesa no tributària relativa al Servei municipal d’abastament d’aigua i clavegueram al municipi Vilassar de Dalt.

4.- Inici de l’expedient per a l’aprovació d’una ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera.

5.- Modificació de l’Ordenança fiscal número 3 reguladora de Impost sobre béns immobles.

6.- Reconeixement de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres relativa a la declaració d'especial interès o utilitat municipal de les construccions, instal•lacions i obres.

7.- Moció de suport a Palestina i condemna de les accions d’Israel.

8.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de setembre de 2023.

9.- Precs i preguntes.

 

Aprovació dels punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de setembre de 2023.

S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups.

2.- Modificació dels Estatuts de  VILASSAR DE DALT AIGÜES, EPEL ViDA.

Mig any després de l’aprovació dels estatuts de l’empresa pública gestora de l’aigua, es proposa la seva modificació per resoldre algunes errades i clarificar alguns aspectes relacionats amb la composició del Consell d’administració per millorar-ne la representativitat o les atribucions de la gerència de l’ens.

S'aprova la modificació per unanimitat de tots els grups.

3.- Modificació de la prestació patrimonial de caràcter públic de naturalesa no tributària relativa al Servei municipal d’abastament d’aigua i clavegueram al municipi Vilassar de Dalt.

El 10 d’octubre de 2023, el Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua, a proposta del Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat va aprovar la revisió de la tarifa del servei d’abastament d’aigua en alta a través de la xarxa pública Ter-Llobregat aplicable a partir de l’any 2024, augmentant-ne el preu un 33 %. Per tal de garantir l’equilibri financer de l’entitat pública empresarial local VILASSAR DE DALT AIGÜES, EPEL- VIDA, es considera que cal repercutir a la tarifa que paguen els usuaris una part d’aquest increment de cost de l’aigua. Això representarà un augment del 6% de la tarifa (una mitjana d’1,8 € al mes). 

S'aprova la modificació per unanimitat.

4.- Inici de l’expedient per a l’aprovació d’una ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera.

Amb els objectius de protecció del medi, de garantir l’ús racional de l’aigua, garantir la prestació del servei de subministrament d’aigua i de dotar a l’Ajuntament de les mesures necessàries per fomentar l’estalvi en els consums d’aigua i regular-ne els usos al municipi en situació de sequera, es proposa la redacció d’una ordenança que contempli un seguit de limitacions particulars.

Per això el ple aprova la constitució d’una Comissió d’Estudi per a la redacció d’una Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera formada per tècnics i membres de la corporació que iniciarà el procediment per a la redacció de la nova ordenança.

El punt s'aprova per unanimitat.

5.- Modificació de l’Ordenança fiscal número 3 reguladora de Impost sobre béns immobles.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del 28 de setembre de 2023, va aprovar provisionalment, entre altres, la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles. Amb posterioritat, en data 18 d’octubre de 2023 i com a conseqüència dels acords entre el Govern Municipal i els grups de l’oposició, es proposa aplicar un increment del 2% d’aquest impost aplicable a partir del 1 de gener de 2024.

Aquest tipus impositius no es van modificar per l’acord del Ple de data 28 de setembre de 2023 i per això, i seguint el procediment establert el Ple aprova provisionalment de nou l’ordenança deixant sense efecte l’aprovació del mes de setembre.

El resultat de la votació és de 6 vots a favor (ARA Vilassar), 6 vots en contra (Junts per Vilassar, CUP i PP) i 1 abstenció (PSC). El punt s'aprova gràcies al vot de qualitat de l'alcaldessa. 

6.- Reconeixement de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres relativa a la declaració d'especial interès o utilitat municipal de les construccions, instal·lacions i obres.

El ple aprova Reconèixer la bonificació del 70% al Departament de Treball i Afers socials de la Generalitat de Catalunya de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, per la  rehabilitació del mur interior Residència Persones amb discapacitat psíquica Torremar per tractar-se d’unes obres destinades a finalitats socials, promogudes per una entitat de caràcter públic.

El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

7.- Moció de suport a Palestina i condemna de les accions d’Israel.

Presentada per la CUP, la moció de suport a Palestina i contra totes les accions de violència sobre la població civil s'aprova amb 9 vots a favor (ARA Vilassar, CUP i PSC), 1 vot en contra (PP) i 3 abstencions (Junts per Vilassar).

8.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de setembre de 2023.

9.- Precs i preguntes.

Resum de Ple

El ple ordinari del mes d'octubre va començar puntualment a les vuit del vespre amb l'aprovació per unanimitat de l'acta de la sessió anterior. 

Mig any després de l’aprovació dels estatuts de l’empresa pública gestora de l’aigua de Vilassar de Dalt, ViDA, es va proposar al ple la seva modificació per resoldre algunes errades i clarificar alguns aspectes relacionats amb la composició del Consell d’administració per millorar-ne la representativitat o les atribucions de la gerència de l’ens. Aquestes modificacions es van aprova per unanimitat. També en relació a l'abastament d'aigua, el ple va aprovar per unanimitat un augment de la tarifa de l'aigua. El 10 d’octubre de 2023, el Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua, a proposta del Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat va aprovar la revisió de la tarifa del servei d’abastament d’aigua en alta a través de la xarxa pública Ter-Llobregat aplicable a partir de l’any 2024, augmentant-ne el preu un 33 %. Per tal de garantir l’equilibri financer de l’entitat pública empresarial local VILASSAR DE DALT AIGÜES, EPEL- VIDA, es considera que cal repercutir a la tarifa que paguen els usuaris una part d’aquest increment de cost de l’aigua. Això representarà un augment del 6% (una mitjana d’1,8 € al mes). I encara en el camp del servei d'aigua, i en el marc de la situació de sequera en què ens trobem, els regidors i regidores van aprovar la constitució d’una Comissió d’Estudi per a la redacció d’una Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera formada per tècnics i membres de la corporació que iniciarà el procediment per a la redacció de la nova ordenança amb els objectius de protecció del medi, de garantir l’ús racional de l’aigua, garantir la prestació del servei de subministrament d’aigua i de dotar a l’Ajuntament de les mesures necessàries per fomentar l’estalvi en els consums d’aigua i regular-ne els usos al municipi en situació de sequera.

Després de l'aprovació provisional de les Ordenances fiscals pel 2024 que va tenir lloc en el passat ple del mes de setembre, el govern municipal va proposar al ple d'octubre una modificació de l'Impost sobre béns immobles que no s'havia pogut aprovar en la sessió anterior. I és que en data 18 d’octubre de 2023 i com a conseqüència dels acords entre el Govern Municipal i el grup del PSC, es proposa aplicar un increment del 2% d’aquest impost aplicable a partir del 1 de gener de 2024. El resultat de la votació és de 6 vots a favor (ARA Vilassar), 6 vots en contra (Junts per Vilassar, CUP i PP) i 1 abstenció (PSC) però el punt es va poder aprovar gràcies al vot de qualitat de l'alcaldessa. Ara, i un cop aprovades totes les ordenances fiscals de l'any que ve, aquestes entren en període d'exposició púbica abans de l'aprovació definitiva.

En la sessió d'aquest mes d'octubre també es va aprovar reconèixer la bonificació del 70% al Departament de Treball i Afers socials de la Generalitat de Catalunya de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, per la  rehabilitació del mur interior Residència Persones amb discapacitat psíquica Torremar per tractar-se d’unes obres destinades a finalitats socials, promogudes per una entitat de caràcter públic; així com una moció de suport a Palestina i contra totes les accions de violència sobre la població civil proposada per la CUP i aprovada amb 9 vots a favor (ARA Vilassar, CUP i PSC), 1 vot en contra (PP) i 3 abstencions (Junts per Vilassar).

Com és habitual, el ple va acabar amb les preguntes i precs dels regidors i regidores de l'oposició així com del públic assistent a la Sala de plens de l'Ajuntament. 

 

 

Vídeos

Ple ordinari de 26 d'octubre de 2023

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-11-2023 11:14