Procés selectiu per a cobrir mitjançant concurs oposició lliure 4 places d'aministratius/ives vacants a les plantilles del Grup Municipal.

Convocatoria pendent de publicació al DOGC

Els participants que ho desitgin podran presentar la seva sol·licitud de participació en el procés selectiu a partir de la publicació de les bases al BOPB.

Sol·licituds de participació en processos de selecció de personal - administratiu/iva.

Document excel d'autovaloració dels mèrits al·legats.

Convocatòria publicada al DOGC el dia 10 d'agost de 2022:

Presentació de sol·licituds del dia 11 d'agost al 9 de setembre de 2022, ambdós inclosos

Llista provisional d'admesos i exclosos

Modificacións dels punts 2 i 6.2 de les bases BOPB i DOGC

Avís dates de les proves

Avís modificació text prova teòrica 6 d'octubre 

Ubicació Can Pons

Edicte Llista definitiva

Acta número 1: Constitució del tribunal

Acta número 2: Resultat de la prova de llengua catalana i Tic

Uicació Institut Jaume Almera

Acta número 3 resultats de la 3a i 4a prova i convocatòria de la prova psicotècnica i competencial

Criteris de valoració i correció de la prova psicotècnica i competencial

Acta número 4 lliurament de proves, correccions  i inici de la prova psicotècnica i competèncial

Acta número 5 revisions prova teòrica, requalificació teòrica, convocatòria psico, obertura termini presentació dels mèrits al.legats.

Fase de concurs: Termini de presentació dels mèrits al.legats (dos dies naturals).

Acta número 6:: E al.legacions,  rpsico. i competencial, rfase oposició, rpmèrits, rpuntuació final.

NOU!!!

Acta número 7: Resultat del concurs oposició, propostes nomenament i contractació, constitució de la borsa