Edicte: publicació BOPB bases reguladores del procés selectiu per la cobertura de 6 places d'auxiliar de gestió administrativa de la plantilla de personal funcionari i constitució d'una borsa de treball.

  • Sistema de selecció: Concurs oposició lliure.

  • Titulació: Estar en possessió del títol d´ESO, graduat escolar, formació professional de primer grau, o titulació equivalent, o qualsevol altre de nivell superior o estar en condicions d´obtenir-lo.

  • Tipus de personal: Personal Funcionari de carrera.

  • Observacions

    L'últim dia per a presentar els mèrits serà el 16 de juliol de 2019.