Exposició pública: Ordenança reguladora de la venda no sedentària al mercat setmanal de Vilassar de Dalt

Última revisió 08-03-2024 11:27
08/03/2024

La present Ordenança té per objecte regular la venda no sedentària al mercat setmanal de Vilassar de Dalt, d’acord amb l’article 1 del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en Mercats de marxants (en endavant, Decret 162/2015).

En sessió plenària de data 29 de febrer de 2024 s'ha aprovat inicialment l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària al mercat setmana.

Tal i com s'indica al punt 2 de l'acord, aquesta ordenança se somet a informació pública mitjançant anuncis publicats al BOPB, al DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita diària, a l'E-Tauler i al web municipal, per un termini de trenta dies hàbils a comptar des de l'endemà de la darrera publicació, als efectes d'examen i reclamacions, si s'escau. De no presentar-se'n cap durant l'esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament l'ordenança sense necessitat d'un nou acord.