Consulta pública de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera

Última revisió 07-11-2023 13:03
07/11/2023

En el Ple del 26 d’octubre de 2023, es va aprovar l’inici de l’expedient per a l’aprovació d’una ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera.

És per això que se sotmet aquesta iniciativa a consulta pública per un termini de 15 dies hàbils, per tal de recollir l’opinió de la ciutadania i de les entitats, associacions i organitzacions que puguin veure’s afectades per la iniciativa reglamentària; tot això, en
compliment del que preveu l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre posat en relació amb l’article 69 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.