Consulta pública: Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants

Última revisió 21-03-2024 08:29
14/03/2024

Es fa públic que, en sessió plenària ordinària de data 30 de març de 2023, es va aprovar iniciar l’expedient per a la modificació,- mitjançant l’adició d’un annex -, de l’Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants al nostre terme municipal, constituir una comissió d’estudi i publicar en el portal web d’aquest Ajuntament l’anunci de consulta pública.

La Comissió d’Estudi s’ha reunit en diverses ocasions i ha redactat una proposta d’Annex relatiu als vehicles de mobilitat personal, que s’hauria d’incorporar a l’Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants.
És per això que se sotmet aquesta proposta a consulta pública per un termini de 15 dies hàbils, per tal de recollir l’opinió de la ciutadania i de les entitats, associacions i organitzacions que puguin veure’s afectades per la iniciativa reglamentària; tot això, en
compliment del que preveu l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre posat en relació amb l’article 69 de la Llei.