El govern municipal ha presentat al ple de març la liquidació del pressupost 2022. Una liquidació amb uns resultats que posen de manifest, un cop més, la seva bona situació financera. L’exercici del darrer any ha reforçat la tendència positiva en tots els indicadors de solvència econòmica com l’estalvi net, el romanent de tresoreria, el deute i el període mitjà de pagament a proveïdors.

 

">

L'Ajuntament tanca el 2022 amb tots els indicadors econòmics en positiu

Última revisió 27-03-2023 09:52
31/03/2023

El govern municipal ha presentat al ple de març la liquidació del pressupost 2022. Una liquidació amb uns resultats que posen de manifest, un cop més, la seva bona situació financera. L’exercici del darrer any ha reforçat la tendència positiva en tots els indicadors de solvència econòmica com l’estalvi net, el romanent de tresoreria, el deute i el període mitjà de pagament a proveïdors.

 

La sessió del Ple d'aquest dijous 30 de març ha servit, entre d'altres punts, per donar compte de la liquidació del pressupost del 2022. Les dades més rellevants del tancament de l'any a nivell econòmic han estat el saldo pressupostari positiu de 777.680,66€, la disminució del deute en gairebé a la meitat del que permet la llei o un romanent de tresoreria en positiu de 840.805,70 €. Tot això, s’ha aconseguit en un context difícil marcat per un augment generalitzat de preus energètics i de tots els aprovisionaments en general, i sense incrementar els impostos i taxes municipals.

 

Els indicadors més destacats són:

 

  • Endeutament: L’endeutament de l’Ajuntament ha assolit el valor més baix dels darrers 10 anys. La ratio actual se situa al 53,75% (pràcticament la meitat del que està permès, i cinc punts per sota del que estava previst en el pressupost, que era d’un 58%).
  • Resultat Pressupostari (ingressos reals – despeses reals): El resultat pressupostari assolit ha estat de + 777.680,66€
  • Fons líquids (saldos en comptes bancaris): + 1.894.184,41€.
  • Romanent de tresoreria acumulat: Positiu + 840.805,70 €.
  • Estalvi net de l’exercici (ingressos corrents – despeses corrents – anualitat de prèstecs) : Es una dada que reflecteix la capacitat de pagament de les despeses corrents: + 1.309.139,31 €
  • Inversions netes del període: El volum d’inversions en espai públic, béns i equipaments ha assolit un dels valors més elevats dels darrers anys, per import de 3.219.433.40 €.