Nova convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació internacional

Última revisió 18-10-2023 12:25
18/10/2023

L'Ajuntament de Vilassar obre la convocatòria de subvencions per a activitats de cooperació internacional, mitjançant concurrència competitiva, destinades a finançar projectes organitzats per entitats sense ànim de lucre realitzats durant l’any 2023.

La cooperació per al desenvolupament és un principi de solidaritat entre els pobles que té com a finalitat donar suport als països més desafavorits en els seus processos de desenvolupament. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt vol ser solidari amb aquesta causa, a través d’una aportació econòmica, apel·lant al principi de solidaritat entre els pobles. Per això s'obre la convocatòria de subvencions per a activitats de cooperació internacional, accions que hauran d'anar dirigides a abordar les dificultats associades al desenvolupament i l’erradicació de la pobresa, l'equitat de gènere, l'enfortiment de les capacitats i autonomia de les dones, la pau, la democràcia i el respecte als drets humans. 

Les sol·licituds es podran presentar del 19 d’octubre 2023 al 9 de novembre (ambdós inclosos) i s’hauran de justificar abans de l’1 de desembre de l’any 2023. Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’han de destinar a finançar activitats i projectes de cooperació i desenvolupament duts a terme entre l’1 de gener i 31 de desembre de 2023.

Per accedir a aquestes subvencions cal que les entitats que s’hi presenten compleixin aquests requisits:

  • Ser associació o entitat sense finalitat de lucre.
  • Tenir domicili social a Vilassar de Dalt i que així consti als seus estatuts.
  • Estar inscrita en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
  • Presentar la documentació sol·licitada en aquesta convocatòria i complir-ne els terminis de presentació.
  • No tenir deutes pendents amb l’Ajuntament, ni amb la Seguretat Social, ni amb l’Agència Tributària.
  • No rebre ajuts d’altres administradors, entitats o fundacions per a la mateixa activitat o projecte que, juntament amb el que es rep d’aquest Ajuntament, superi el total del cost de l’activitat o projecte.
  • No rebre cap altre ajut de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la mateixa activitat o projecte.
  • El percentatge de la subvenció no podrà superar el 75 % de la despesa de l’activitat o projecte. 

L'import total destinat a aquesta convocatòria és de 4.400 € i l’import a concedir a cadascuna de les activitats o projectes subvencionats es determinarà de forma proporcional entre les sol·licituds estimades, d’acord amb el sistema de concurrència competitiva sense superar el 75 % del cost de l'activitat.

Les sol·licituds es poden presentar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt del 19 d'octubre al 9 de novembre. En aquest mateix espai hi podreu trobar els models de la sol·licitud i la resta de documentació necessària. 

Pots consultar tota la informació de la convocatòria clicant aquí o pots enviar un correu electrònic a domenechps@vilassardedalt.cat.

*La presentació de la sol·licitud de subvenció suposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.


 

cooperació
cooperació