S'obre el termini del Pla de foment de l'ocupació

Última revisió 18-04-2023 11:32
18/04/2023

Aquest mes abril s’han aprovat les bases pel “Pla de Foment de l’Ocupació” per afavorir el teixit econòmic de Vilassar de Dalt. Una acció que compta amb el suport del fons de prestació 'Plans Locals d’Ocupació' de la Diputació de Barcelona. 

Es poden beneficiar d’aquestes subvencions les empreses, entitats i persones autònomes del municipi que contractin persones en situació d’atur, a jornada completa o parcial per una durada mínima de 3 mesos essent els contractes signats a partir de l’1 de gener de 2023. En el supòsit que es desenvolupi una jornada a temps parcial, aquesta no podrà ser inferior al 50% de la jornada completa de conformitat amb el que determini el conveni col·lectiu aplicable i, en defecte d’aquest, el màxim fixat per la llei.

El màxim de contractacions objecte de subvencions per empresa serà d’una. 

Termini sol·licitud: del 14 d’abril al 30 de juny inclòs.
Link web: https://seu-e.cat/ca/web/vilassardedalt/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/15726622
Import: Jornada completa* 650€ mensuals / Jornada parcial càlcul proporcional
*Fins a un màxim de sis mesos per contracte, un total de 3.900€
Més informació: promocioeconomica@vilassardedalt.cat
667 18 27 35 / 937 53 97 93
Camí de can Pons, 21 - 27, Vilassar de Dalt