L'Ajuntament publica un BAN amb mesures generals davant la situació d'excepcionalitat per sequera

Última revisió 02-06-2023 08:20
01/06/2023

D’acord amb el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES), s'activa l'excepcionalitat per sequera a partir del dia 4 de maig de 2023, i mentre que es mantingui la situació actual.

Amb un BAN d'alcaldia publicat aquest dimarts 30 de maig, es posa de manifest la situació d'excepcionalitat per sequera i les mesures generals que cal complir. 

PRIMER.- VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA
Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població́ no poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

SEGON.- REG PÚBLIC I PRIVAT
Queda prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats amb les següents excepcions:

  • Regs de supervivència d’arbres o de plantes. S’ha d’utilitzar la mínima quantitat d’aigua de 20 a 8 h i només amb reg gota a gota o regadora.
  • Es permet el reg amb aigua de pluja recollida en teulades i amb aigües regenerades procedent de depuradora.

Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, llevat de superfícies per a la pràctica federada de l’esport amb els límits establerts pel pla de sequera.

TERCER.- PISCINES
Queda prohibit omplir piscines privades d’ús individual o unifamiliar, llevat del reompliment de les quantitats evaporades o utilitzades per garantir la qualitat sanitària de l’aigua (neteja de filtres, etc...) sempre que la piscina disposi de sistema de recirculació.
No es permet, en cap cas, el primer ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar.
L’ompliment de piscines d’ús públic queda restringit segons l’establert a la llei 9/2023, del 19 de maig.
Les restriccions anteriors, tant de piscines privades com públiques, no apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

QUART.- NETEJA de vehicles - l’ús de l’aigua queda limitat a:

  • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació́ de l'aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matricula amb esponja i galleda.
  • Es permet la neteja fora d’establiments comercials de vehicles per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d'aigua possible.

CINQUÈ.- NETEJA de carrers i mobiliari urbà

  • Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable.
  • Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

SISÈ.- FONTS ORNAMENTALS
Resta prohibit l'ompliment total o parcial de les fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l'aigua, excepte els llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel seu manteniment; també́ es pot valorar el trasllat de la vida aquàtica afectada a d’altres entorns que n'assegurin la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua.

SETÈ.- GRANGES
L’ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així́ com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió́ o altres d’eficàcia equivalent.

VUITÈ.- ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE
Es prohibeix la utilització d'aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

NOVÈ.- RESPONSABILITATS
Qui sigui sorprès contravenint aquestes prohibicions o qualsevol altra de les establertes al Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera serà objecte de denúncia pels ens competent en la matèria.

Pots llegir el BAN complet al document adjunt. 

Pots seguir l'estat de la situació clicant aquí.

sequera juny 23
sequera juny 23