Animals domèstics

Tinença de gossos potencialment perillosos

Per tenir o passejar un gos potencialment perillós cal una llicència administrativa que emet l'ajuntament del municipi on el gos resideix habitualment i on ha d'estar censat. Aquesta llicència té un període de validesa de 5 anys.

Per obtenir o renovar aquesta llicència cal que us adreceu a l'ajuntament i presentar una sol•licitud de la llicència amb la següent documentació.
Documentació  que cal presentar:

1. DNI que acredita la majoria d’edat.
2. Còpia del cens municipal d’animals domèstics.
3. Còpia del certificat del xip.
4. Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en la que consten les dades de l’animal.
5. Certificació de capacitat física i aptitud psicològica amb el que disposa l’article 3 del Reial decret 287/2002, de 22  març que acrediti que el conductor/propietari no pateixi cap malaltia o deficiència que pugui suposar o deficiència que pugui suposar un impediment per ser titular d’un gos potencialment perillós i a la vegada també s’acredita l’aptitud psicològica.
6. Declaració responsable que no ha estat mai sancionat per infraccions greus o molt greus, amb alguna de les sancions accessòries previstes a l’article 13 apartat 3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic d’animals potencialment perillosos, ni per infraccions greus o molt greus que hagin comportat el comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

La taxa per l'expedició de la llicència està regulada a l'ordenança núm.6 sobre la Taxa per l'expedició ded documents administratius i altres, article 7, tarifa S.

Per més info:

http://www20.gencat.cat

Ordenança municipal sobre tinença d'animals domèstics

Podeu consultar l'Ordenança municipal sobre tinença d'animals domèstics en aquest enllaç.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-12-2020 09:04