Consell Municipal de Serveis Socials


El Consell Municipal de Serveis Socials és un òrgan de participació comunitària per a l'assessorament i la consulta en matèria de serveis socials de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, constituït a l'empara d'allò que disposen l'article 54 de la Llei 12/2007, 11 d'octubre, de serveis socials i els articles 62 i 63 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Finalitat i objectius

El Consell Municipal de Serveis Socials és un òrgan de participació, consulta i  col·laboració  pel  que  fa  a  qüestions  ciutadanes  que  afectin  o  es  relacionin  amb les serveis socials que gestiona l ‘Ajuntament de Vilassar de Dalt. Els  criteris  fonamentals d’actuació  del  Consell  de  Serveis  Socials  es  basen en la coordinació de totes les entitats públiques i privades que tenen com a objectiu prioritari la consecució d’una millor qualitat de vida, tant de les persones individualment com de la comunitat.  

Funcions

 • Fer propostes d’actuació dins dels programes municipals que promocionin la qualitat de vida.
 • Debatre  i  proposar  possibles  solucions  als diferents  problemes  de  caràcter social que afectin la comunitat.
 • Col·laborar en les actuacions que permeti l’elaboració de programes comunitaris d’interès per la població.
 • Debatre, opinar i ajudar en l’elaboració dels pressupostos de caràcter públic que  es  cregui  oportú  destinar  als  serveis  socials  de  base  o  especialitzats  de  la comunitat.

Composició

El Consell Municipal de Serveis Socials tindrà la composició següent:

 • L’alcalde, com a  president, o el regidor en qui delegui aquesta funció.
 • El regidor de Serveis Socials.
 • Un regidor de cada un dels grups municipals.
 • Un representant dels usuaris.
 • Un representant de cadascuna de les associacions, institucions i entitats representatives  dels  interessos  ciutadans,  empresarials,  sindicals  i  professionals,  de  les  dones  i  de les entitats d’iniciativa social de llur àmbit territorial i que mantinguin una activitat continuada i dinàmica en aquest àmbit.
 • El Cap de l’Àrea de Serveis Personals.
 • Els tècnics/tècniques dels serveis socials municipals.
 • Un funcionari/a municipal, preferentment dels serveis socials, farà les funcions de secretari/ària en les sessions del Consell i participarà amb veu però sense vot.

Actes

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-10-2020 11:44